ทัวร์เวียดนาม เที่ยวฮานอย ฮาลอง ฮอยอัน เว้ ดานัง โฮจิมินท์ 6 วัน

นำท่าน นั่งสามล้อพื้นเมือง หรือ CYCLO ชม เมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)เที่ยวเวียดนาม

เวียดนาม

ฮาลอง

6 วัน / 5 คืน

เวียดนาม
VN

VN

เที่ยวเวียดนาม

22,900 บาท 

กำหนดการเดินทาง     ตุลาคม                 04 - 09,19 - 24

                                      พฤศจิกายน                   01 - 06, 15 - 20

                                      ธันวาคม              07 - 12, 20 - 25


ฮานอย
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาร์เก็ต
09.00 น.
พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

11.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 830

13.45 น.
ถึง กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม” ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ ไนท์มาเก็ตฮาลอง ที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย สินค้ามีราคาถูก หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน เช่น กระเป๋าผ้าไหม, ไม้หอมแกะสลัก, กระเป๋าปักเลื่อม, เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) เป็นต้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN HOTEL, HALONG 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เที่ยวเวียดนาม
ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – กรุงฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามและบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม” สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งตระหง่าน เสียดยอด เรียงรายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 ชมความงามของถ้ำหินงอกหินย้อยอันตระการตา ที่ถ้ำสวรรค์ จากนั้น เชิญท่านดื่มด่ำกับความงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็นต้น

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมกับอาหารทะเลสดๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามใจกลางกรุงฮานอย มีประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลด ปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่13 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ของที่ระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยากและไม่เป็นที่เปิดเผยในวิธีการแสดง เป็นศิลปะการแสดงบอกเล่าเรื่องราวของตำนานเวียดนามพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ และยังมีวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริงใจได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAY DE VILLE HOTEL, HANOI 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ฮานอย
สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม สุสานโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นำกล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ สามารถชมภายนอกได้ และ ในเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนำร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป ) และชมทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย แล้วนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐาน ของรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์ลี ไท โต ในปี 1049 ตามพระสุบินที่เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ , ภาพถ่ายขาวดำและแสดงเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครั้งยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งกอบกู้เอกราชสำเร็จ

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ชม วิหารวรรณกรรม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างในปี 1070 ในอดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือกจอหงวนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิดให้มีการสอบสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย และเป็นที่ตั้งอนุสรณ์ของท่านขงจื้อ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนอยไบ

16.35 น.
เดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1517

17.50 น.
เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือ เมืองไฟโฟ เมืองที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่พ่อค้าชาวจีน ญี่ปุ่นและตะวันตก ในฐานะท่าเรือสำคัญในสมัยศตวรรษที่ 16-18 นำท่านเข้าสู่ที่พัก THUY DUONG3 , HOI AN 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ฮาลอง
ฮอยอัน – นั่งสามล้อชมเมืองโบราณฮอยอัน – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน นั่งสามล้อพื้นเมือง หรือ CYCLO ชม เมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ประกอบด้วย บ้านไม้โบราณ สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สืบทอดกันมาร่วม 8 ชั่วอายุคน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานไม้เก่าแก่ที่มีหลังคาสร้างเพื่อข้ามแม่น้ำทูโบนและเชื่อมเขตการค้าในฮอยอันระหว่างชุมชนญี่ปุ่นกับจีนตั้งแต่ปี 1593 ปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันที่ไม่ควรพลาดในการเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน อาทิเช่น โคมไฟสีสันสดใส ภาพวาด งานหัตถกรรมและของที่ระลึกต่างๆอีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึ่งเชื่อมระหว่างดานังกับเว้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2005 ระยะทาง 6,280 เมตร ถึงเมืองเว้ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ชม พระราชวังเก่าเว้ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ์ราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก นำท่านชม วัดเทียนมู ชมเจดีย์ที่สวยงามและเก่าแก่ของวัดถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร ชมหอระฆังทรงหกเหลี่ยมที่มีน้ำหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมื่อตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเฮือง หรือ แม่น้ำหอม ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม ชมชีวิตชาวน้ำที่ขุดทรายขาวเป็นอาชีพ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN HOTEL, HUE 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เวียดนาม
เมืองเว้ - โฮจิมินห์ –โบสถ์นอร์ทเธอดาม–ไปรษณีย์กลาง – อุโมงค์ขูจี – โฮจิมินห์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเว้

08.50 น.
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1371

10.10 น.
เดินทางถึง นครโฮจิมินห์ นำท่านเดินทางชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับคริสต์ศาสนิกชนและชม ไปรษณีย์กลาง สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่สวยงามโอ่โถงให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทหารเวียดนามใต้ทำสงครามกับกองทัพอเมริกัน ซึ่งในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร อุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับนครโฮจิมินห์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำบนเรือพร้อมชมทิวทัศน์ของแม่น้ำไซง่อน นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAN HAI LONG HOTEL , HOCHIMINH 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ฮานอย
พิพิธภัณฑ์สงคราม – ไชน่าทาวน์ -วัดเทียนหาว– ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน –- โฮจิมินห์ – กรุงเทพ ฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมเครื่องมือการรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นของจริง อาทิ เครื่องบินขับไล่, รถถังใช้ในสงครามเวียดนาม ภายในอาคารชมภาพประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวียดนามกับกองทัพอเมริกันโดยละเอียดพร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามทั้งหลายอย่างชัดเจน อาทิภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนในเวียดนามเป็นแหล่งค้าขายทั้งปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดในโฮจิมินห์ ชม วัดเทียนหาว สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่ 19 นมัสการเจ้าแม่ทับทิม เทพีที่คอยปกปักรักษาชาวประมงให้ปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล เป็นที่นับถือของชาวประมงเป็นอย่างมาก

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดเบนถัน ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อาทิ ชา กาแฟ ,อาหารสด อาหารแห้ง , ไม้แกะสลัก, เรือสำเภาไม้ , รองเท้า , กระเป๋าและผ้าปักนานาชนิดในราคาย่อมเยา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติทันเชิงยัท

17.00 น.
ออกเดินทางจากนครโฮจิมินห์ โดย สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 853

18.30 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพแพคเกจทัวร์นี้ไม่ต้องทำวีซ่าค่ะ
เที่ยวเวียดนาม


เที่ยวเวียดนาม
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 22,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 20,500 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 19,500 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 16,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 2,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา