ทัวร์เวียดนาม เที่ยวฮานอย ฮาลอง 3 วัน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองล่องเรือชมทะเลสาบ

โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เที่ยวเวียดนามเหนือ

เวียดนาม

เที่ยวเวียดนามเหนือ

3 วัน / 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม
QR

QR

ทัวร์เวียดนาม

14,900 บาท


กำหนดเดินทาง          ตุลาคม                        07 - 09, 14 - 16, 22 - 24, 28 - 30

 


ทัวร์เวียดนาม
กรุงเทพฯ - ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
10.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

12.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 614

14.20 น.
เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่อกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,000 ปี นำชม วิหารวรรณกรรม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างในปี 1070 ในอดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือกจอหงวนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิดให้มีการสอบสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย และเป็นที่ตั้งอนุสรณ์ของท่านขงจื้อ จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามใจกลางกรุงฮานอย มีประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลด ปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่13 ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามใจกลางกรุงฮานอย มีประวัติ ว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับหมิง หลังจากปลด ปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่13

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร THANG LONG เมนู : เฝอไก่, ยำหูหมู, ปอเปี๊ยะเมืองเว้, บาร์บีคิวหมึกและกุ้ง, กุ้งพันอ้อย, ปลาทอด, เส้นหมี่หมูย่าง, เป็ดทอดซอสส้ม, ผัดผักตามฤดูกาล, ต้มยำสไตล์เวียดนาม, ข้าวสวย, ผลไม้ ชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยากและไม่เป็นที่เปิดเผยในวิธีการแสดงเป็นศิลปะการแสดงบอกเล่าเรื่องราวของตำนานเวียดนามพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ และยังมีวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริง ใจได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MAY DE VILLE HOTEL, HANOI 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านผ่านเส้นทางของจัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 และเสร็จในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นำกล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ สามารถชมภายนอกได้ และ ในเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนำร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป ) และชมทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย แล้วนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐาน ของรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์ลี ไท โต ในปี 1049 ตามพระสุบินที่เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ , ภาพถ่ายขาวดำและแสดงเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครั้งยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งกอบกู้เอกราชสำเร็จ

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO เมนู : บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

บ่าย
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม” ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BANGKOK เมนู : ซีฟู๊ดซุป, วุ้นเส้นผัดซีฟู๊ด, ปูอบเบียร์, กุ้งอบกะทิ, ปลาทอดราดซอส, ไก่เปรี้ยวหวาน, ปอเปี๊ยะทะเล, ไข่เจียวหอม, ผัดผักตามฤดูกาล, ซุปหอยนางรม, ข้าวสวย, ผลไม้ นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ ไนท์มาเก็ตฮาลอง ที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย สินค้ามีราคาถูก หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน เช่น กระเป๋าผ้าไหม, ไม้หอมแกะสลัก, กระเป๋าปักเลื่อม, เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) เป็นต้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN HALONG HOTEL , HALONG 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ฮาลอง
ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามและบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินของเวียดนาม” สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งตระหง่าน เสียดยอด เรียงรายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 ชมความงามของถ้ำหินงอกหินย้อยอันตระการตา ที่ถ้ำสวรรค์ จากนั้นเชิญท่านดื่มด่ำกับความงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็นต้น

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน SEAFOOD สด ๆ บนเรือ เมนู : กุ้งอบเบียร์, ปูนึ่ง, ปอเปี๊ยะทะเล, ปลาทอด, หอยนางรมทอด, หมูตุ๋น หรือปลาหมึกทอด ผัดผักตามฤดูกาล, หม้อไฟทะเล, ข้าวสวย, ผลไม้

บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ของที่ระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร THAVI เมนู : ส้มตำไทย, ยำปลาดุกฟู, ไก่ทอดเกลือ, ต้มยำกุ้ง, หมูผัดกระหล่ำ, ปลาทอดราดพริก, ยำปลาหมึก, ข้าวสวย, ผลไม้ หลังอาหาร ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินอยไบ

23.30 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 615

01.20 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....แพคเกจทัวร์นี้ไม่ต้องทำวีซ่าค่ะ
เที่ยวเวียดนามเหนือ


ฮานอย
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 14,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 13,500 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 12,500 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 10,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 1,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา