Canton 02_บินตรง 4 วัน...TG

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่น U2, G 2000, GIORDANO, BOSSINI
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)


กวางเจาแฟร์

4 วัน / 3 คืน

TG

TG

31,000 บาท


กำหนดการเดินทาง                16-19  /24 - 27   เมษายน  2563กรุงเทพฯ – กวางเจา – ตลาดเป่ยจิงลู่
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL พบเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน

10.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ TG 668

14.30 น.
เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 ) พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด อาทิ หู ฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิ ด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํ้าผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์ แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม เป็นร้านอาหารที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ ที่เก่าแก่ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่น U2, G 2000, GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า *** คืนนี้เพื่อความพร้อมในการทำบัตรเข้าชมงานรุ่งเช้า รบกวนให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม หนังสือเดินทาง+รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป+นามบัตร***


เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 2 ) นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 ) พิเศษ...เมนูห่านย่างรสเลิศ ณ ภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า


เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 4 ) นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127” (ต่อ) (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5 ) พิเศษ...ชาบู นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า


วัดกวงเสี้ยว - กวางเจาเทรดแฟร์ – ศูนย์ค้าส่ง – กวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 6 ) วัดกวงเสี้ยว เป็นโบราณสถาน ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยราชวงศ์ ฮั่น เคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้ หนานเยว่ แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมา ถึงยุคฮั่นตะวันออก จึงได้กลายเป็นวัด ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อ ลิ่วหรงซื่อ ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1080 (ค.ศ. 537) เดิมมิใช่ชื่อนี้ จนถึงสมัยราชวงศ์ ซ่ง (ราชวงศ์ซ้อง) นักวรรณคดีผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อ ซู ซื่อ ได้มาเที่ยวที่นี่ เห็นว่าภายในวัดมีต้น หรง อยู่หกต้น จึงหยิบ พู่กันขึ้นมาเขียนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิ่ว หรง (ลิ่ว = หก ; หรง = ชื่อต้นไม้) จนถึงราชวงศ์หมิงประชาชนจึงเรียก วัดนี้ว่า ลิ่ว หรง ซื่อ นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127” (ต่อ)

เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )พิเศษ...กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อสด

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช็อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช็อป , รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง ***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน***

21.05 น.
ออกเดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยเที่ยวบินที่ TG 679

23.05 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพวีซ่าผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 31,000 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 31,000 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 30,000 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 29,000 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา