ทัวร์กุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง นาขั้นบันไดชิงเชอ 7 วัน

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน
โดยสายการบิน ฺBANGKOK AIRWAYS (PG)

เที่ยวจีนราคาถูก

จีน

ทัวร์จีนราคาประหยัด

7 วัน / 5 คืน

เที่ยวจีน
PG

PG

เที่ยวจีนแบบง่ายๆ

17,900 บาท


กำหนดการเดินทาง     18 - 24   กรกฎาคม  2557 

                                   22 - 28  สิงหาคม  2557  

                                   12 - 18 กันยายน   2557     


ทัวร์จีนราคาถูก
กรุงเทพฯ- กุ้ยหลิน
18.30 น.
คณะพร้อมกันที่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

21.20 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 821

01.35 น.+1
(ของวันถัดไป) เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลิน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

ทัวร์จีนราคาถูก
กุ้ยหลิน-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-กระเช้าเขาเหยาซาน
(พิเศษ...โชว์ Dream Light Lijiang)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลิน และขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา จากนั้นนำท่านแวะช้อบปิ้งใบชาที่มีชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชิมชาที่เป็นหนึ่งในสินค้าเลื่องชื่อของประเทศจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ... นำท่านชมการแสดง DREAM LIGHT LIJIANG ซึ่งเป็นการแสดงพิเศษที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์และกายกรรมอย่างลงตัว โดยแม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา, ต้นไม้, สัตว์ต่างๆ, แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

เที่ยวจีนราคาถูก
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดชิงเชอ-โชว์ชาวจ้วง-เจดีย์เงิน+ทอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หลงเซิ่น เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อย นั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่า นาขั้นบันได

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านชาวจ้วง

บ่าย
นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านชาวจ้วง ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ชมโชว์ชาวจ้วง การแสดงระบำพื้นเมืองและประเพณีประเภทต่างๆที่ตกทอดมาช้านาน พร้อมชิมชาอันหอมหวน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองกุ้ยหลิน นำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ เหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสมัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)


กุ้ยหลิน-ภูเขาฝูโป-เขางวงช้าง-หยังซั่ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชมความงาม ภูเขาฝูโปซาน เขาฝูโปแห่งนี้มีถ้ำที่มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำพระพันองค์ อันเป็นที่เก็บรวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เชิงเขาด้านใต้มี ถ้ำคืนไข่มุก ซึ่งเชื่อกันว่ามีมังกรอาศัยอยู่ และมีไข่มุกส่องประกายให้ความสว่างแก่ถ้ำ เล่ากันว่า ชาวประมงคนหนึ่งเคยนำไข่มุกจากถ้ำแห่งนี้ไปแล้วเกิดความละอายใจจึงนำไข่มุกนั้นมาคืน บริเวณผนังถ้ำมีพระพุทธรูปจำนวนมากประดิษฐานอยู่ ว่ากันว่ามีอายุนับร้อยปี จากนั้นนำท่านชมเครื่องประดับ ไข่มุกน้ำจืด ของรัฐบาลจีนให้ท่านเลือกซื้อมุกแท้เป็นของฝาก

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำและถูกกัดเซาะจนเป็นลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน้ำในแม่น้ำ จึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขางวงช้าง ระหว่างทางนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียวงของจีน พร้อมชมวิธีการผลิตและให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองหยังซั่ว เมืองโบราณที่มีประวัติราว 2000 ปีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาที่สวยงาม เมืองนี้เป็นสถานที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...ปลาแช่เบียร์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) ***หมายเหตุ (โชว์สุดอลังการ“Impression Liu Sanjie” โชว์หลิวซานเจี่ย ที่เนรมิตฉากการแสดงบนผืนน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของกุ้ยหลิน ออกแบบและควบคุมการแสดง โดย ผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมว) ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่ไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์)

เที่ยวจีนราคาประหยัด
หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถ้ำเงิน-ถนนซีเจีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านล่องเรือสำราญ แม่น้ำหลีเจียง ( ล่องครึ่งสาย ) ในช่วงเส้นทาง อุทยานสวนน้ำหยังซัว หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวนน้ำหลิวซานเจี่ย ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อยุค 40 กว่าปีก่อน เรื่องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงงามระดับนางงาม เป็นนักร้องเสียงใส ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผู้ทรงอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงาน และได้ทำการโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผู้ทรงอิทธิพล จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ซึ่งกวีให้คำขนานนามว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...เผือกคริสตัล

บ่าย
นำท่านเดินทางชมถ้ำเงิน หรือถ้ำหยินจื่อเหยียน เป็นถ้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่เพิ่งค้นพบโดยเปิดให้ผู้เข้าชมมาประมาณ 10 ปี ชมหินงอกหินย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่องแสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยังซั่วจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเงิน นำท่านแวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนำมาเป็นเครื่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนซีเจีย ซึ่งเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแห่งเมืองหยังซั่ว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ, พัด, สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น น้ำพริกกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้ เหล้ากุ้ยฮัว ขนมถั่วอัดหลากหลายรสชาติ หรือจะสั่งกาแฟเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อดับกระหายในบรรยากาศแบบชาวเมืองหยังซั่ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

ทัวร์ราคาถูก
หยังซั่ว-เมืองลับแล-กุ้ยหลิน-อิสระช้อปปิ้ง-เมืองจำลองสมัยซ่ง-สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ซื่อไหว้เถาหยวน หรือมีฉายา เมืองลับแล เมืองที่มีธรรมชาติที่สงบร่มรื่นน่าอยู่ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4 เอของจีน ซึ่งสร้างเป็นเมืองจำลองวัฒนธรรมชาวเผ่าต่าง ๆ ณ เมืองลับแล ท่านจะได้ชมการแสดงระบำของชนกลุ่มน้อยตลอดสองฟากฝั่ง และมีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาหลาย ๆ เผ่า

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางกลับสู่เมืองกุ้ยหลิน ระหว่างทางนำท่านชม ร้านหยก ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำ และวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น เหล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง”แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...ขาหมูร่ำรวย นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสมัยซ่งหรือซ่งเฉิง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยุ่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ทัวร์จีนราคาถูก
สนามบิน-กรุงเทพฯ
01.55 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 822

03.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพความประทับใจไปอีกนานแสนนานวีซ่า
เที่ยวจีนราคาประหยัดผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 17,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 17,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 17,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 17,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 4,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา