Canton 02_กวางเจา ฮ่องกง 4 วัน...UL

นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนเป่ยจิงลู่ ตลาดค้าส่ง และสินค่าประเภทเครื่องหนัง
โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)

กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115

กวางเจาแฟร์

กวางเจาเทรดแฟร์

4 วัน / 3 คืน

กวางเจาแฟร์ 2014
UL

UL

cantonfair china 2014

26,900 บาท


กำหนดการเดินทาง                16 – 19  เมษายน  2557

                                      


cantonfair china 2014
กรุงเทพฯ – กวางเจา
10.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

13.10 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองกวางเจา โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 882

17.15 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 ) พิเศษ !!!! เป็ดหนังกรอบ พร้อมทั้งอาหารซีฟู้ด สดสด นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... XINDONGHAO HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า *** คืนนี้เพื่อความพร้อมในการทำบัตรเข้าชมงานรุ่งเช้า รบกวนให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อมหนังสือเดินทาง+รูปถ่าย+นามบัตร

กวางเจาแฟร์ 2014
กวางเจาเทรดแฟร์ –ร้านหยก - ถนนเป่ยจิงลู่
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 2 )...นำท่านชม ร้านหยกท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อของกวางเจา...นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน **อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน...นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนเป่ยจิงลู่ ตลาดค้าส่ง และสินค่าประเภทเครื่องหนัง

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )...พิเศษ หมูหันกวางตุ้ง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... XINDONGHAO HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า

กวางเจาแฟร์ 2014
กวางเจาเทรดแฟร์ – บัวหิมะ – ฮ่องกง
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 4 )...จากนั้นนำท่านชม ร้านบัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อของกวางเจา...นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า กวางเจาเทรดแฟร์ ต่อ**อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน***

16.00
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ....นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอรี่ (ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.) เดินทางถึงเกาะฮ่องกงฝั่งเกาลูน ท่าเรือCHINA HARBOUR CITY KOWLOON

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 ) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HARBOUR PLAZA 8 DEGREE (KOWLOON) หรือเทียบเท่า

กวางเจาเทรดแฟร์
จิวเวอรี่ – พระใหญ่เกาะลันเตา+นั่งกระเช้านองปิง – CITY GATE OUTLET -กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารนอกที่พัก แบบติ่มซำ ( มื้อที่ 6) นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีตุงชุงเพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว **อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช๊อปปิ้งอิสระ ที่ห้างดัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ Outlet สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ ***ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน***

18.15 น.
ออกเดินทางโดย สายการบิน Srilankan Airlines โดยเที่ยวบินที่ UL 883

20.10 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพวีซ่า
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115


กวางเจาเทรดแฟร์
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 26,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 26,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 25,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 24,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา