ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) 4 วัน

นำท่านเดินทางสู่วิหาร Taman Ayun พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) The Royal temple of Mengwi อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เที่ยวบาหลีแบบง่ายๆ

บาหลี

เที่ยวบาหลีแบบง่ายๆ

4 วัน / 3 คืน

ทัวร์บาหลีราคาถูก
FD

FD

เที่ยวบาหลีราคาถูก

22,999 บาท


กำหนดการเดินทาง     13  - 16    กุมภาพันธ์  2557 ( วันมาฆบูชา


ทัวร์บาหลีราคาถูก
สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ (บาหลี) – สวนพระวิษณุ – อูลูวาตู
03.30 น.
คณะพร้อมกันที่ดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 2 ประตู 2 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง

06.05 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD2970 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)

11.25 น.
เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะบาหลี

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สวนพระวิษณุ เพื่อสักการะองค์พระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัวเพื่อเป็นศิริมงคล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริเวณทางตอนใต้ได้จากที่นี่ จากนั้นนำท่านชม อูลูวาตู เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและได้ชื่อว่าเป็น วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง บนเกาะบาหลี มีการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรม บาหลีโดยเฉพาะ สำหรับทุกท่านที่คลั่งไคล้กับความงามของธรรมชาติจะได้ชมความงามของวัด ตัดกับหน้าผาและผืนทะเล (กรุณาถอดแว่น หมวก และเครื่องประดับออก เนื่องจากมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาฟังคำเตือนของมัคคุเทศก์ และ ถ้าหากิ่งไม้ได้ ให้ถือติดมือ เพราะลิงจะกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้ท่าน)

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวบาหลี วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ)
ระบำบารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด – คูต้า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลีที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก ก่อนเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี หลังอาหารนำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านอูบุด แหล่งกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของบาหลี นำท่านช็อปปิ้งต่อที่ คูต้าเซนเตอร์

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์บาหลี
วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท
หาดจิมบารัน

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วิหาร Taman Ayun พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) The Royal temple of Mengwi อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีสร้างในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan ชมทัศนียภาพสองข้างทาง การทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกเรียงรายแบบทำนาขั้นบันได ผ่านชม “ ปุระ” อันงดงามของบาหลี เดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี หลังจากนั้น นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักยาม

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ หาดจิมบารัน พักที่ ASTON DENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์บาหลีราคาประหยัด
เดนพาซาร์(บาหลี) –กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ***อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย***

09.30 น.
พร้อมคณะที่ ล้อบบี้โรงแรม ได้เวลานำท่านออกเดินทางจากที่พัก อำลาเกาะสวรรค์บาหลี ไปสนามบิน เดนปาชาร์ บาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.55 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD2971 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)

15.15 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจวีซ่า
ทัวร์บาหลีราคาถูก


เที่ยวบาหลีราคาประหยัด
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 22,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 22,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 22,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 21,999 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 4,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา