ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะเหนือ - ใต้ ฟ๊อก กลาเซียร์ 8 วัน

นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ด้วยกระเช้าแบบปิดนั่งได้ 4 ท่าน โดยมีความยาว 730 เมตรจากเบื้องล่างสู่ยอดเขาที่สูง 790 เมตร ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองควีนทาวน์ที่โอบล้อมด้วยยอดเขาสูงเต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนาว
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก

นิวซีแลนด์

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาประหยัด

8 วัน / 6 คืน

เที่ยวนิวซีแลนด์แบบง่ายๆ
TG

TG

เที่ยวนิวซีแลนด์

103,900 บาท


กำหนดการเดินทาง     8 - 15  เมษายน  2557 ( สงกรานต์ )

                                   6 - 13 / 20 - 27   พฤษภาคม  2557    


เที่ยวนิวซีแลนด์แบบง่ายๆ
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
17.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง

18.45 น.
ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาประหยัด
อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
10.45 น.
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

ค่ำ
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะเหนือ-ใต้
โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงส์ - อโกรโดม ฟาร์ม – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นำท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก และบางครั้งสวนแห่งนี้ยังได้จัดงานคอนเสริ์ตกลางแจ้ง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

.......
ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ XXX

.......
ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA AIRPORT CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์
ไคร้สท์เชิร์ช - นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไพน์ – โฮกิติกะ – ฟรานซ์ โจเซฟ กลาเซียร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟไคร้สท์เชิร์ชเดินทางสู่สถานีอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่ฟรานซ์โจเซฟ เมืองที่งดงามแห่งหนึ่งของฝั่งตะวันตก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบตะวันตก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FOX GLACIER HEARLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์แบบง่ายๆ
ฟรานซ์ โจเซฟ – ฟ๊อก กลาเซียร์ – ฮาสส์ – ทะเลสาบวานาก้า – ควีนส์ทาวน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นชม ฟรานซ์โจเซฟ หรือ ฟ๊อก กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร เดินทางต่อสู่ทะเลสาบวานาก้า เป็นเส้นทางที่ผ่านป่าฝนทางฝั่งตะวันตกและเป็นภูเขาสูสลับกับฟาร์มวัวและแกะ และผ่านเข้าสู่ทะเลสาบวานาก้า ให้ทานได้ชมธรรมชาติและชีวิตของชาวเมืองที่สงบและน่าอยู่อีกเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์แบบง่ายๆ
ควีนส์ทาวน์ - นั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเทอร์พีคฟาร์ม
กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ให้ท่านได้ทำกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมืองมาถึงประเทศนิวซีแลนด์คือการชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก การกระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพานและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างคือการนั่งเรือเร็วเจ็ท โบ๊ท ที่จะพาเราล่องไปตามลำธารสายเล็ก ๆ ที่มีโขดหินสูงและน้ำที่ใสไหลเชี่ยวและความแรงของเรือเจ็ทที่หมุนได้ 360 องศาทำให้ท่านได้ตื่นเต้นและเสียวสุด ๆ (หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ หรือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อตรวสอบราคาและจองล่วงหน้าเพาะเป็นกีฬายอดนิยมจากทั่วโลกหากจองช้าอาจะเต็มได้) นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปูในอีกมุมหนึ่ง และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบวาคาทีปูเพื่อ นั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอส เอิร์นสลอว์ (TSS Earnslaw) สู่ไร่วอลเทอร์พีคไฮคันทรีฟาร์ม เป็นเรือกลไฟที่พึ่งมีอายุครบ 100 ร้อยปี ซึ่งใช้ในการขนถ่านหินในสมัยก่อน และได้ดัดแปลงมาเป็นเรือสำหรับท่องเทียว ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามโอบล้อมด้วยขุนเขาในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิว ที่ร้านอาหารของวอลเทอร์พีค ฟาร์ม จากนั้นให้ท่านได้ ชมการแสดงการตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ หรือจะเดินเล่นถ่านรูปบรรยากาศของฟาร์มริมทะเลสาบวาคาทีปู จนได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้ล่องเรือกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ด้วยกระเช้าแบบปิดนั่งได้ 4 ท่าน โดยมีความยาว 730 เมตรจากเบื้องล่างสู่ยอดเขาที่สูง 790 เมตร ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองควีนทาวน์ที่โอบล้อมด้วยยอดเขาสูงเต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนาว ส่วนด้านล่างเป็นตังเมืองริมทะเลสาบใสสะอาดของน้ำในทะเลสาบวาคาทีปู ท่านสามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างลดลั่นกันไปตามไหล่เขา ริมทะเลสาบ ท่านยังสามารถมองเห็นยอดเขาและเส้นขอบฟ้าซึ่งเป็นภาพที่จะทำให้ท่านประทับใจ จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งที่ควีสน์สตรีท มอลล์ของเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองนี้ยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่ร้านค้าเปิดให้ท่านได้ช้อปปิ้งในยามค่ำคืนถึง 3 ทุ่มทุกวัน

ค่ำ
บประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HEARTLAND QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะเหนือ-ใต้
ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก นำท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่แวะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ ( Aoraki National Park ) และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง ( การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เดินทางต่อไปยังเมืองแอชเบอร์ตั้นที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุงผิว จากนั้นเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ
ประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA AIRPORT CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก
ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

......
เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ

......
ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )

13.10 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

20.25 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ...วีซ่า
เที่ยวนิวซีแลนด์


เที่ยวนิวซีแลนด์แบบง่ายๆ
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 103,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 96,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 88,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 84,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 11,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 1,800 บาท

คำค้นหา