ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ 7 วัน

นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาประหยัด

นิวซีแลนด์

เที่ยวนิวซีแลนด์แบบง่ายๆ

7 วัน / 5 คืน

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาประหยัด
SQ

SQ

ทัวร์นิวซีแลนด์

74,900 บาท


กำหนดการเดินทาง     1 - 7 / 8 - 14   เมษายน  2557


ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาประหยัด
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
12.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

15.30 น.
เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 977

18.55 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

19.45 น.
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ดะนีดิน
10.30 น.
เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่แอชเบอร์ตั้นแห่งที่ราบแคนเทอร์บูรี่ที่เต็มไปฟาร์มเลี้ยงแกะและวัว ที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แวะพักพร้อมช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำชมตัว เมืองดะนิดิน เมืองที่เคยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DUNEDIN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก
ดะนีดิน - ปราสาทลาร์นัค – ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชม ปราสาทลาร์นัค (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร ผ่านชมการกระโดดบันจี้ ( KAWARAU BRIDGE BUNGY ) แห่งแรกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานคาวารัวด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระหรือจะลองสัมผัสความเร็วอันน่าตื่นเต้นของเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทที่วิ่งด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำสายเล็ก ๆ และโขดหินอันสูงชัน (การกระโดดบันจี้ และการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND ALINE HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาถูก
ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอนาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

เที่ยง
นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HEARTLAND ALINE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์นิวซีแลนด์
ควีนส์ทาวน์ – เรือกลไฟโบราณ - ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม - กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่สวงามในบรรยากาศแสนโรแมนติค ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปูในอีกมุมหนึ่ง และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว จากนั้นนำท่านชมเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู แล้วอิสระให้ท่านเดิมชมเมือง และเลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND ALINE HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาประหยัด
ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม เดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ให้ท่านได้แวะเมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่ แวะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขากรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งจากภูเขาที่ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ริมทะเลสาบเทคาโป และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้ชมโบสถ์ขนาดเล็ก (CHURCH OF GOOD SHEPHERD) โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ในปัจจุบัน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีนพร้อมเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้ และกุ้งมังกรเลิศรส นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาประหยัด
ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

10.50 น.
เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298

17.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

18.35 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

20.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพวีซ่า
เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้


ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาประหยัด
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 74,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 69,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 65,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 62,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 9,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 1,500 บาท

คำค้นหา