ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ เฮาท์เท็นบอช 5 วัน

เที่ยวฟุกุโอกะ เกาะใต้แห่งแดนปลาดิบ เที่ยวชมสวนสนุกชื่อดังเฮาท์เท็นบอช ดินแดนแห่งดอกไม้และแสงไฟ หมู่บ้านฮอนแลนด์จำลอง ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากสวนสไตล์ญี่ปุ่น เมืองอะโสะราชาแห่งผลไม้ ปราสาทคุมาดมโต้ชื่อดัง

สวนสนุกเฮาท์เท็นบอช

ญี่ปุ่น

เฮาท์เท็นบอช

5 วัน

ศาลเจ้าดาไซฟุ
VN

VN

ฟุกุโอกะราคาถูก

38,900 บาท


กำหนดการเดินทาง   

                                  ซากุระบาน 26 - 30 มีนาคม   2557

                           


ฟุกุโอกะ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮานอย
17.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตู 6 เคาน์เตอร์ L

19.35 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ เวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 602

21.25 น.
เดินทางถึง สนามบินฮานอย (เปลี่ยนเครื่อง**)

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระบาน
ฮานอย - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ปราสาทคุมาโมโต้ - เมืองอะโสะ – สวนสตอเบอร์รี่
00.45 น.
เหิรฟ้าสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 350 (เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

07.30 น.
เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว “ฟุกุโอกะ” เป็นเมืองเล็ก ๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า แต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ เลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทำนายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากลาสเวกัส นำท่านชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ”วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน บรรยากาศภายในศาลเจ้าดาไซฟุเป็นศาลเจ้าที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ขนาดใหญ่ที่ทอดยาวสู่ลำธารสัมผัสได้ถึงความสงบของจิตใจ ชาวญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ล้างมือในบ่อน้ำให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี และระหว่างทางเข้าศาลเจ้าจะมี “ น้ำเต้า ” แขวนอยู่เต็มไปหมดซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กปลอดภัย …

เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม...พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

พักที่
ASO GRANDVIRIO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
อุทยานแห่งชาติอะโสะ– นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอะโสะ - คุมาโมโต้ – นั่งเฟอร์รี่ (ให้อาหารนกนางนวล )
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโส (Mt.Aso) เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอะโส ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทและยังครุกรุ่นอยู่ ซึ่งมีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก .. นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สู่ ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง 1,592 เมตร ชมปากปล่องที่เบื้องล่างเป็นน้ำกำมะถันสีมรกต แลดูเหมือนทะเลสาบที่สงบนึ่งท่ามกลางหุบเขา พร้อมควันไอพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา พร้อมให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจของ ลาวา ที่ยังร้อนระอุอย่างใกล้ชิด .. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองคุมาโมโต้

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบคูปอง เพื่อให้ท่านใช้เวลากับสวนสนุกอย่างเต็มที่ ** ยามค่ำคืนท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของสวนสนุกที่ประดับด้วยแสงไฟหลากสี อย่างตื่นตาตื่นใจ **

พักที่
WATER MARK HOTEL HUIS TENBOSCH หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ศาลเจ้าดาไซฟุ
ซาเซโบ๊ะ - ฟุกุโอกะ- วันนันโซอิน - ช้อปปิ้งเท็นจิน - คะแนล ซิตี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม .. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงแห่งเกาะใต้ เมืองฟุกุโอกะ ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของสองข้างทาง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) .. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนันโซอิน วัดแห่งนี้มีนักบวชที่มีความเป็นมืออาชีพมากพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแวะชม จีงสามารถให้คำแนะนำได้อย่างทั่วถึง วัดแห่งนี้ยังเป็น 1 ใน 3 ที่แสวงบุญหลักของชาวชิโกกุ Nanzoin เป็นวัดหลักใน 88 ที่สักการะบูชาของเมืองชิโกกุ และยังเป็นจุดสวดมนต์แรกของชาวเขา Koya Shingon จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือมีพระพุทธรูปสำริดปางไสยยาศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดประดิษฐานอยู่ที่นั่นด้วย วัดแห่งนี้สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1995 และมีประชาชนมาเที่ยวชมมกกว่า 1 ล้านคนในทุก ๆ ปี

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่
NISHITETSU GRAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

หมู่บ้านฮอนแลนด์
ฟุกุโอกะ – ฮานอย - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

10.30
เหิรฟ้ากลับสู่ เวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 357

13.25
เดินทางถึง สนามบินฮานอย (เปลี่ยนเครื่อง**)

15.45
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 613

17.35
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ พร้อมความประทับใจวีซ่า
ทัวร์ฟุกุโอกะ


ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระบาน
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 45,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 45,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 42,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 41,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 8,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา