ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 7 วัน

นำท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า ตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน” รายการยอดฮิตของญี่ปุ่นที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)


ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระบาน

7 วัน / 4 คืน

เที่ยวญี่ปุ่นราคาประหยัด
TG

TG

เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก

51,900 บาท


กำหนดการเดินทาง      3 - 9 / 4 - 10 / 9 - 15    ธันวาคม  2557

                                   

                            

                                    


ทัวร์ญี่ปุ่นราคาประหยัด
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

23.15 น.
เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เที่ยวญี่ปุ่น
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต – ปราสาททอง
ช้อปปิ้งกิออง – เกียวโต ทาวเวอร์ (ถ่ายรูป)

06.25 น.
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก เป็นฉากหลังที่สวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง (ถ่ายรูปด้านนอกปราสาท) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปี จากนั้น นำท่าน ชม “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำโอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ *** หากมีเวลาเหลือ *** นำท่านไปยังย่าน “กิอองมาจิ” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียังคงลักษณะบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทำให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึก จากนั้น นำท่านไปยัง “หอคอยเกียวโต (Kyoto tower)” ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าสถานีรถไฟเกียวโต ซึ่งหอคอยนี้เป็นอาคารที่สูงที่สุดของเมืองเกียวโต ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ KYOTO TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวญี่ปุ่น
วัดคิโยมิซึ – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเก็ตสึเคียว
นารา – โทไดจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้ว จะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทอง และสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมืองบนถนน “โอชะซากะ” และ“ซันเน็งซากะ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจพัดญี่ปุ่น ฯลฯก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ นำท่านเดินทางสู่เมือง อาราชิยาม่า พาท่านนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” ที่วิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขา อันงดงาม ท่านจะได้ดื่มด่ำความงามของธรรมชาติสุดบรรยาย จากนั้น นำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของ “ทิวไผ่” อันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “วัดเทนริวจิ” สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1339 เป็นวัดที่มีสวนญี่ปุ่นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และ วัดแห่งนี้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นมรดกโลกในปี 1994 อีกด้วย จากนั้น นำท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว” สะพานที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่ สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองนารา เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เพื่อชม “วัดโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดงบุญญาธิการของพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ผ่านซุ้มประตู “นันไดมง” ที่ใช้เสารองรับถึง 18 ต้น ด้านล่างมี “ทวารบาล” ที่แกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม เข้าชม “วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 เนื่องจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งนี้ และเพลิดเพลินกับความน่ารักและการป้อนอาหารให้กับฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติที่ “สวนกวาง” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า ไปยังย่าน “ซาคาเอะ” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนาโกย่า ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่น และสินค้าแบรนเนมอย่างจุใจ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  พักที่ SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก
ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
คาวาคูจิโกะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแ นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” แหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลกรอบฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพ เป็นที่ระลึก

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมาย นำทุกท่าน ล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” สัมผัสบรรยากาศ และชมความงาม ของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อ หลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อน ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถัน อยู่ด้วย โดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลย และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่ จะมีสีดำสนิท ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า“กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี” จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกร ะเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (+ ขาปูยักษ์) พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบ การเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก
โอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) –ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้น นำท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมทีชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา ไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย) หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุน และซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดย มี ถนนร้านค้า“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไรชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ที่ถนนแห่งนี้ จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ “โตเกียวสกาย ทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต)โตเกียวสกายทรี ได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุด ในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โตเกียวไปยัง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  พักที่ SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาประหยัด
ตลาดปลาซึคิจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ห้าง diver city Tokyo plaza
ห้าง aqua city & decks(ชมสะพานเรนโบว์) – เอออนพลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ หรือ ซื้อทัวร์เสริม : เดินทางไป โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า 2,500 บาท) ***มีรถรับส่ง***


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ลูกค้าที่ซื้อทัวร์เสริม ---> รถนำท่านไปส่งที่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นำท่านผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISS FAMILY TREE HOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ POOH’S HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR และต่อด้วยการชม (ELECTRIC PARADE) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “ TOKYO DISNEYLAND ELECTRIC PARADE DREAMLIGHT ” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูล และผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนวไวท์ กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆของดิสนีย์ สำหรับการแสดงโชว์ชุดให่ล่าสุด !!! Once upon a Time ที่ TOKYO DISNEYLAND ทาง Oriental Land Company ใช้เงินก้อนโตกว่า 2,000 ล้านเยน สร้างการแสดงตอนกลางคืนใหม่ที่มีชื่อว่า Once Upon a Time โดยจะลักษณะคล้ายกับ Disney Dreams ที่ Disneyland Paris ที่เป็นการแสดงฉายภาพไปบนตัวปราสาทซินเดอเรลลา พร้อมกับเอฟเฟกต์ดอกไม้ไฟและน้ำพุประกอบเรื่องราว แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ระยะเวลาของที่โตเกียวจะประมาณ 15 นาที การแสดงนี้ จะเริ่มโชว์อย่างเป็นทางการ ตั้งวัน 29 พ.ค. 2014 เป็นต้นไป ในช่วงกลางคืน วันละ 2 รอบ คือ 20:50 น. กับ 21:40 น. ท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม ---> นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาซึคิจิ” ตลาดขายส่งอาหารสดขนาดใหญ่ที่สุด ในเอเชีย และเป็นตลาดที่มีระบบการควบคุมราคาซื้อขายระว่างผู้ขายส่ง-พ่อค้าคนกลาง-และผู้รับซื้อที่เป็นธรรม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลจากที่ต่างๆทั่วโลก อาทิเช่น สแกนดิเนเวีย ยุโรป ออสเตเรีย ฯลฯ ด้วยปริมาณการขายต่อปีกว่า 600,000 ตัน หรือกว่า 5 แสนล้านเยนต่อปี แม้ว่าตลาดปลาแห่งนี้จะเริ่มมีสีสันตั้งแต่เช้ามืดเป็นข่วงการประมูลภายใต้กฎหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ช่วงสายก็เป็นเวลา ของนักท่องเที่ยวที่สามารถชมปลาที่ได้รับการประมูลแล้วในรูปแบบต่างๆทั้งแช่แข็งหรือสดๆ ที่ขึ้นชื่อคือปลาทูน่ายักษ์ ปลาแซลมอน กุ้งลอบสเตอร์ หอยเชลส์ ฯลฯ ให้ท่านได้ชมชีวิตแบบตลาดๆ ของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆของโลกตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่าน“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าร้านฟาสท์ฟูดร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้า และเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน หรือเลือกช้อปปิ้งบนถนน “โอโมเตะซันโด” ย่านสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และหรูหรา ด้วยร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เป็นต้น

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมอาการกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า นำท่านเดินทางสู่ “ย่านชิบุยะ” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียว ที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ และนำท่าน ไปยัง “Shibuya Hikarie” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของ Shibuya ที่เน้นสินค้า เอาใจวัยทำงาน จากนั้น นำท่านไปยัง “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็ว่าได้ “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ของ “Diver City Tokyo Plaza” และในช่วงค่ำ ๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดับให้กับเจ้าหุ่นยักษ์นี้ด้วยสำหรับ “GUNDAM Front Tokyo” นั้นนับว่าเป็น Theme Park แห่งแรกที่ทำให้เหล่าแฟน ๆ ของ GUNDAM สามารถสัมผัส และเข้าถึง GUNDAM World ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน (ไม่รวม ค่าเข้าชมGUNDAM Front) จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ “Aqua city และ Decks” ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และ ยังมี “ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ อิสระให้ท่าน ได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ากันต่อตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร)เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

ทัวร์ญี่ปุ่น
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
00.20 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

05.20 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยมวีซ่า
เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก


ทัวร์ญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 51,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 49,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 47,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 45,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 8,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา