ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน RJ (พักฮ่องกง 2 คืน)

นำท่านเดินทางสู่สถานีตุงชุงเพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า
โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกงราคาประหยัด

3 วัน / 2 คืน

เที่ยวฮ่องกงราคาประหยัด
RJ

RJ

ทัวร์ฮ่องกงราคาประหยัด

18,900 บาท


กำหนดการเดินทาง     26 - 28  มกราคม  2557

                                    9 - 11 / 16 - 18  กุมภาพันธ์  2557

                                   23 - 25  มีนาคม  2557


ทัวร์ฮ่องกง
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – Symphony of Light
13.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน ROYAL JORDANIAN เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

16.15 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.05 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”นำท่านชม Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ ชม A Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกงความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน นำท่านเข้าสู่ที่พัก... HARBOUR PLAZA 8 DEGREE // ROSEDALE KOWLOON หรือเทียบเท่า

เที่ยวฮ่องกง
VICTORIA PEAK - REPULSE BAY – วัดหวังต้าเซียน – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้า
Citygate Outlet Mall

เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำต้นตำรับกวางตุ้งแท้ๆ (มื้อที่ 1) นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมพร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี ..นำท่านไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจาก วัดนี้ ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชา... นำท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง.....

เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีตุงชุงเพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว จากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช๊อปปิ้งอิสระ ที่ห้างดัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ Outlet สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ จนได้เวลาอันสมควรนำท่าน กลับสู่ฝั่งเกาลูนใช้เวลาประมาณ 45นาที ถึง 1ชม.**หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้านองปิงได้ ดังนั้นการขึ้นชมหมู่บ้านวัฒนธรรมและนมัสการพระใหญ่ลันเตา จำเป็นต้องเดินทางโดยรถโค้ชเท่านั้น**

เย็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) นำท่านเข้าสู่ที่พัก... HARBOUR PLAZA 8 DEGREE // ROSEDALE KOWLOON หรือเทียบเท่า

เที่ยวฮ่องกงด้วยตัวอง
ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า
อิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง มี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่จำนวนมาก (อิสระอาหารกลางวัน / เย็นตามอัธยาศัย) .....ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน.....

21.25 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 183

23.25 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจวีซ่า
เที่ยวฮ่องกงด้วยตัวอง


ทัวร์ฮ่องกง
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 18,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 18,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 17,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 16,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา