ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์ฝรั่งเศส ( จุงฟราวน์)) 9 วัน

นำท่านเข้าสู่ เมืองอินเทอลาเค่น เลือกเดินชมเมือง ถ่ายรูปกับบรรกาศสุดโรแมนติค ที่หาชมได้ยาก กับเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)


หอเอนปิซ่า

ยุโรป

เที่ยวยุโรป

9 วัน / 6 คืน

โคลอสเซียม
EK

EK

เมสเตร้

90,900 บาท


กำหนดการเดินทาง     17 - 25 / 22 - 30   ตุลาคม  2557

                                     4 - 12   ธันวาคม 2557

                             26 ธันวาคม - 3 มกราคม  2558  / 27 ธันวาคม - 4 มกราคม 2558


ทัวร์ยุโรป
กรุงเทพฯ
22.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเมิเรตส์(EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

หอเอนปิซ่า
กรุงโรม – ชมเมือง – นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
01.35น.
ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK385/EK97 ( แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอาบูดาบี ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

13.15น.
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี (กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นและรองเท้าแตะไม่หุ้มส้น ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมภายในวิหารได้ และทางสำนักวาติกันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม หากวันดังกล่าวมีการประกอบพิธีทางศาสนา )จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน พักค้างคืน ณ BEST WESTERN ROMA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ชมวิหารแพนธีออน
โรม – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆมากมาย

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฟลอเรนซ์ เมืองแห่งศิลปะ เมืองที่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่รวบรวมสิ่งดีที่สุดของอิตาลีไว้ในเมืองเดียว และเป็นเมืองที่ศิลปินชื่อก้องโลก ไมเคิลแองเจลโลเป็นคนเนรมิตเมืองนี้ขึ้นมา นำท่านชมรูปปั้นเดวิช ณ จัตุรัสซินญอเรีย ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ที่ทำขึ้นมาจากหินอ่อนสามสี มีความสวยงามยิ่งนัก หาที่ใดเสมอเหมือน ชมประตูโบสถ์แบสติส ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์อุฟฟิชี่ พิพิธภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่ารวบรวมศิลปะยุคเรเนสซองไว้มากที่สุดในโลก ชมสะพานไม้ทองคำ ข้ามแม่น้ำอาร์โน ชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำกับบ้านเรือนสไตล์เรอเนสซอง

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก พักค้างคืน ณ HOTEL NORD FLORENCE หรือเทียบเท่า

จัตุรัสซานมาร์โค
ฟลอเรนซ์ – เกาะเวนิส – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า – อินเทอล่าเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิซ เมสเตร้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ทีเชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ชมโบสถ์เซนต์มาร์ค โบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่ารวบรวมศิลปะตะวันตกกับตะวันออกไว้ด้วยกัน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวบรรยากาศของเวนิซ ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิซ แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่าก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเวนิซ (ใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากนั้นให้ท่านชมเมืองหรือเลือกช้อปปิ้ง ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือตรอนเชโต้

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง สปาเก๊ตตี้อิตาเลี่ยน+สเต๊ก พักค้างคืน ณ HOTEL DELFINO หรือระดับเทียบเท่า

จัตุรัสซานมาร์โค
เวนิส – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – ช้อปปิ้ง – เมืองอินเทอลาเค่น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางสวยงามยิ่งนัก เช่น เมืองลูกาโน ที่ท่านจะได้พบกับทะเลสาบที่มีความสวยงามยิ่งนัก นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ เมืองอินเทอลาเค่น เลือกเดินชมเมือง ถ่ายรูปกับบรรกาศสุดโรแมนติค ที่หาชมได้ยาก กับเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง เมนูฟองดูว์สวิส พักค้างคืน ณ CITY OBERLAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ฟลอเรนซ์
อินเทอลาเค่น – ยอดเขาจุงเฟราน์ – ดิจอง(ฝรั่งเศส)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ นำคณะนั่งรถไฟโรแมนติคท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสแล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์ชีเด็กขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา

เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารยอดเขาจุงฟราวน์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านลงจากยอด จากนั้นเดินทางผ่าน เมืองบาเซิล พรมแดนของสวิสกับฝรั่งเศส เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของสวิส ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หัวเข่าของแม่น้ำไรน์” ข้ามแดนสู่เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก อาหารพื้นเมือง พักค้างคืน ณ HOTEL IBIS หรือระดับเทียบเท่า

โคลอสเซียม
ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง Duty – ห้างลาฟาแยต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยรถโค๊ช ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์ สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความ งดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนน เรอ เดอ ฮัสมัน ร้านค้าปลอดภาษี , ห้าง แกลลอรี่ราฟาแยส , ห้างแพลงตอง อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมายรวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารพิ้นเมือง เมนูพิเศษ หอยเอสคารโก /สเต๊ก/ไวน์/ของหวานสไตล์ฝรั่งเศส พักค้างคืน ณ HOTEL MERCURE VERS PARLY 2 หรือระดับเทียบเท่า

นครรัฐวาติกัน
โบสถ์นอทเทอดาม – มงมาร์ต – ล่องเรือบาโตมูซ – หอไอเฟล – ประตูชัย – ถนนชองเซลิเซ่ – สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่ จากนั้นนำท่านชมย่าน มงมาร์ต เคยถูกเรียกว่า “Mount of Mars” ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนครปารีส แม้มีความสูงเพียง 130 เมตร แต่แผ่นดินรอบแม่น้ำเซนล้วนเป็นที่ราบต่ำ ความสูงเพียงเท่านี้ทำให้มงมาร์ตโดดเด่นเหนืออื่นใดในช่วงยุคกลางต่อถึงสงครามครั้งต่างๆ มงมาร์ตกลายเป็นที่ตั้งทางทหาร แต่เมื่อสงครามผ่านไป ความสนุกสนานบันเทิงเริงใจกลับเข้ามา มงมาร์ตอยู่นอกเขตนครปารีส ไม่ต้องเสียภาษีหลายประเภท ยังมีไร่องุ่นแห่งสุดท้ายของปารีส Montmartre vineyard ผู้คนในเมืองใหญ่จึงแวะเวียนมาชิมไวน์เป็นประจำ ทำให้ย่านนี้กลายเป็นแหล่งบันเทิงเริงใจของมหานคร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร เมนูพิเศษ อาหารไทย จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน กว่า 800 ปี จากนั้นนำคณะเข้าสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง)นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

21.50น.
คณะเดินทางสู่ประเทศไทย เที่ยวบินที่ EK76 / EK372 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอาบูดาบี ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

เที่ยวยุโรป
สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
19.15น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดีวีซ่า
 น้ำพุเทรวี่


นครรัฐวาติกัน
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 90,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 90,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 87,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 85,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 12,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา