ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู สกีซีหลิงซาน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 4 วัน

นำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะซีหลิง ซึ่งเป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เขตเมืองมากที่สุดของประเทศจีนมีความสูงราว 5,230 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยหุบเขา ป่าไม้ ลำธาร น้ำตก
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

เฉินตู

จีน

 ถนนนายพล

4 วัน / 3 คืน

สกีซีหลิงซาน
TG

TG

ซีหลิงซาน

24,900 บาท


กำหนดการเดินทาง                16 - 19 / 19 - 22 มกราคม 2557

                                               13 – 16 กุมภาพันธ์ 2557


 ถนนนายพล
กรุงเทพ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ถนนนายพล
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทาง

10.05 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู เที่ยวบินที่ TG 618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน ซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเฉิงตู ประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศ และทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้า เป็นองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์เพื่อการศึกษา และ ทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยแพนด้า ตั้งขึ้นในปี 1987 เริ่มจากการช่วยชีวิตแพนด้ายักษ์ 6 ตัว จากป่า มีพื้นที่ ทั้งหมด 106 เฮกเตอร์ และ จะขยายถึง 200 เฮกเตอร์ อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตู 10 ก.ม. โดยเลียนแบบถิ่นที่อยู่ของแพนด้าในป่า เพื่ออำนวยต่อการผสมพันธุ์ และเป็นศูนย์คุ้มครองสัตว์ป่าที่ไม่มีอันตราย นำท่านช็อปปิ้ง ย่านถนนนายพล หรือ ย่านซอยกว้างซอยแคบ มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อ กับบรรยากาศถนนโบราณ ซึ่งก่อนเคยเป็นที่อาศัยของเหล่าบรรดานายทหารน้อยใหญ่ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ WUHOU HOLIDAY IN EXPRESS หรือเทียบเท่า

 ถนนนายพล
เฉินตู – เขาซีหลินซาน – เยื่อเยี่ยผิง (กระเช้า)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีหลิงซาน ประมาณ 2.30 ช.ม. ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพที่ปกคลุมด้วยหิมะอันขาวสะอาดตา และ ความงดงามของบรรยากาศแห่งความหนาวเย็น

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ถึงเขาซีหลิงซานนำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะซีหลิง ซึ่งเป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เขตเมืองมากที่สุดของประเทศจีนมีความสูงราว 5,230 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยหุบเขา ป่าไม้ ลำธาร น้ำตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนยอดเขาจะกลายเป็นทุ่งน้ำแข็งที่เหมาะกับการทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานหลากหลายรายการ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับ ใจ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ MAPLE HOTEL หรือเทียบเท่า

 ถนนนายพล
ซีหลิงซาน – อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเล่น) – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “ซีหลินเซียะซานสกีรีสอร์ท” เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตราฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร และมีทิวทัศน์งดงามจนได้ขนานนามว่า “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก” ทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท แห่งใหม่ และใช้งบประมาณในการลงทุนมากที่สุดของจีนแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะสกี หิมะม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนว์โมบิล เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ำแข็งและอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่า อุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก อุปกรณ์ประมาณ 100-200 หยวน ต่อชั่วโมง) จากนั้น(อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี และเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัยภายในยังประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร้านอาหาร,ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ

กลางวัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตู หลังจากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** นำท่านเข้าชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป พร้อมกับโชว์อื่นอีกมากมายที่น่าดูน่าสนใจจนจบการแสดง นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ WUHOU HOLIDAY IN EXPRESS หรือเทียบเท่า

ซีหลิงซาน
ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ – กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก สามก๊กเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเมืองจีน เรื่องราวเริ่มขึ้น ในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของจักรพรรดิเหี้ยนเต้ เนื่องจากสมัยสามก๊กนั้นเล่าปี่ตั้งราชธานีที่เสฉวน โดยมีขงเบ้งมาช่วยเล่าปี่บริหารประชาชนมีความสุข แต่เมื่อสิ้นเล่าปี่แล้วประชาชน นับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่ เลยสร้างศาลเจ้าขึ้นมา แต่ไม่นานผุ้ปกครองเมืองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง เลยออกคำสั่งสร้างศาลเล่าปี่ให้มีรูปปั้นขุนนาง 14 ท่าน ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือสมัย ค.ศ.220-280 ซึ่ง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง และศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการยกย่องเป็นโบราณสถานแห่งชาติของจีน เมื่อปี ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 ด้วย นำท่าช็อปปิ้ง ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งของพื้นเมือง และของที่ละลึก ชมบรรยากาศดั่งเดิมของเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนที่สวยงามตามอัธยาศัย นำท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ง เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มื้อพิเศษ...อาหารสมุนไพรจีน...ถงเหรินถัง

15.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619

17.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพวีซ่า
ซีหลิงซาน


 ถนนนายพล
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 24,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 24,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 23,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 22,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา