ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ โอซาก้า โตเกียว 7 วัน

โอซาก้า – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ– สะพานโทเก็ตสึเคียว – นาโกย่า – ซาคาเอะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – ทาคายาม่า – ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ - เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) – เขื่อนคุโรเบะ – คาวาคูจิโกะ

เที่ยวทาคายาม่าราคาประหยัด

ญี่ปุ่น

ทัวร์ทาคายาม่าราคาถูก

6 วัน / 3คืน

ปราสาทมัตสึโมโต้
TG

TG

เที่ยวทาคายาม่าแบบง่ายๆ

54,900 บาท


กำหนดการเดินทาง                23 – 29 // 24 – 30 เม.ย. 57 

                                                                              25 เม.ย. – 1 พ.ค. 57 

                                                                              29 เม.ย.  – 5 พ.ค. 57  

                                                                              30 เม.ย.  – 6 พ.ค. 57  


ทัวร์เจแปนแอล
วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

23.15 น.
เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

ทัวร์ทาคายาม่าราคาประหยัด
โอซาก้า – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ– สะพานโทเก็ตสึเคียว – นาโก
06.25 น.
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองอาราชิยาม่า พาท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก ที่วิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขา อันงดงาม ท่านจะได้ดื่มด่ำความงามของธรรมชาติสุดบรรยาย จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของ ทิวไผ่ อันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัดเทนริวจิ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1339 เป็นวัดที่มีสวนญี่ปุ่นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และวัดแห่งนี้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นมรดกโลกในปี 1994 อีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่
KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า

เที่ยวทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – ทาคายาม่า – ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

พักที่
HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทาคายาม่าราคาถูก
เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) – เขื่อนคุโรเบะ – คาวาคูจิโกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (เมนูขาปูยักษ์)

พักที่
TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความอีกด้วย

ทัวร์ทาคายาม่าราคาถูก
ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะเอ้าเลต – คามาคูระ – นมัสการหลวงพ่อโต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่
NEW CITY SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทาคายาม่า
พระราชวังอิมพีเรียล – สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งอาเมโยโกะ – โอไดบะ – วีนัสฟอร์ต – โตโยต้า เมก้า เวป –
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

เที่ยวทาคายาม่า
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
00.20 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

05.20 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยมวีซ่า
ทัวร์ทาคายาม่าราคาประหยัด


ทัวร์เจแปนแอล
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 54,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 52,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 50,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 48,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา