ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย เอดิเลด แกงการูไอส์แลนด์ 6 วัน

นำท่านสู่ SEAL BAY CONSERVATION PARK เขตอนุรักษ์สิงโตทะเลที่อยู่ตามธรรมชาติและนอนอาบแดดเต็มชายหาดที่ท่านสามารถถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์จะเป็นไกด์และดูแลความปลอดภัยและบรรยายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในแกงการูไอส์แลนด์
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

เที่ยวออสเตรเลียราคาถูก

ออสเตรเลีย

เที่ยวออสเตรเลียราคาถูก

6 วัน / 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลียราคาถูก
SQ

SQ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก

86,900 บาท


กำหนดการเดินทาง     7 - 12 / 22 - 27 สิงหาคม  2557

                                    4 - 9 / 18 - 23 กันยายน   2557

                                   

    

    


ทัวร์ออสเตรเลียราคาประหยัด
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เอดิเลด
16.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

18.30 น.
เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 975

21.55 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

23.55 น.
ออกเดินทางสู่ เอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ SQ 279

เที่ยวออสเตรเลียราคาประหยัด
เอดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall
08.10 น.
ถึงสนามบินเมืองเอดิเลด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าแล้ว จากนั้นชมเมืองเอดิเลดเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียใต้มีชื่อเสียงทางด้านการทำไวน์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและหลายแห่งยังคงเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์สงวนที่หายาก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านชมย่านไชน่า ทาวน์ ที่มีร้านค้าของชาวจีนและชาวเอเชียเปิดร้านอาหาร ร้านขายของใช้ประจำวัน ให้ท่านได้เลือกทานอาหารหลายแบบทั้งเอเชียและร้านอาหารแบบชาวตะวันตก ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกย่านใจกลางเมืองที่ Adelaide Central Market ที่มีสินค้าทั้งเสื้อผ้า ผลไม้ อาหารสด แห้ง และของที่ระลึกในราคาถูก จากนั้นเดินทางผ่าน Victoria Square สู่ถนน North Terrace ผ่านชมอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบชาวตะวันตกที่งดงามแปลกตา ไม่ว่าจะเป็น Parliament House, South Australian Museum, Art Gallery of South Australia , Adelaide Casino & Railway Station, และยังให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ Rundle Mall Shopping อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น David Jones, Myer, Target หรือจะจิบกาแฟชมบรรยากาศของชาวเมืองเอดิเลด

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ADELAIDE MERCURE GROSVENOR HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ออสเตรเลีย
เอดิเลด – แกงการู ไอส์แลนด์ เกาะที่อนุรักษ์ธรรมชาติและชมสิงโตทะเลริมหาดอย่างใกล้ชิด
เช้า
รับอาหารกล่องจากทางโรงแรม เริ่มต้นออกเดินทางเวลา 06.45 น.จากเมืองเอดิเลดโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ท่าเรือเพื่อต่อเรือข้ามฟากโดยผ่านไร่องุ่นที่ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของย่าน Mc LAREN VALE และหมู่บ้านเล็ก ๆ ระหว่างทางก่อนถึงท่าเรือ Cape Jervis นำท่านขึ้นเรือพร้อมชมความงามของท้องทะเลสีฟ้าครามระหว่างนั่งเรือสู่เกาะแกงการู ใช้เวลาบนเรือประมาณ 45 นาที ก่อนถึงท่าเรือ Penneshaw ของแกงการู ไอส์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางชมธรรมชาติความงดงามของเกาะที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยูคาลิปตัสและเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นจิงโจ้ โคอาล่า นกพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตามแนวฝั่งรอบเกาะอีกด้วย นำท่านสู่ SEAL BAY CONSERVATION PARK เขตอนุรักษ์สิงโตทะเลที่อยู่ตามธรรมชาติและนอนอาบแดดเต็มชายหาดที่ท่านสามารถถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์จะเป็นไกด์และดูแลความปลอดภัยและบรรยายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในแกงการูไอส์แลนด์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก จากนั้นเดินทางสู่ FLINDERS CHASE NATIONAL PARK เป็นอุทยานแห่งชาติที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ท่านสามารถชมได้ระว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นจิงโจ้ วอลลาบี้ โคอาล่า และนกมากมาย ผ่านป่าต้นยูคาลิปตัสและป่าแบบพุ่มไม้ริมมหาสมุทรก่อนถึง REMARKABLE ROCKS ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับก้อนหินรูปทรงแปลกตาที่แตกต่างจากหินก้อนอื่นริมทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหินก้อนใหญ่สีน้ำตาลปนแดงตัดกับสีฟ้าครามของน้ำทะเลเหมาะแก่การถ่ายรูปทำให้ภาพของท่านงดงามยิ่งขึ้น จากนั้นเดินทางสู่ ADMIRAL’S ARCH ที่จะให้ท่านเดินลงด้านล่างปลายสุดของเกาะนี้เพื่อชมแมวน้ำนอนเล่นตามโขดหิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับแมวน้ำ ชมอิริยาบถต่างๆ ของมันเช่นการว่ายน้ำขึ้นฝั่งที่มีคลื่นแรงกระทบโขดหิน การนอนพักผ่อนอาบแดดตากลมอย่างสบายของแมวน้ำ จากนั้นชมศูนย์อนุรักษ์โคอาล่าที่ HANSON BAY SANCTUARY ที่ท่านสามารถถ่ายรูปกับโคอาล่าตัวอ้วนกลมได้อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองเอดิเลดโดยเรือข้ามฝากจากเกาะแกงการูสู่แผ่นดินใหญ่ แวะพักระหว่างทาง (อาหารค่ำตามอัธยาศัย ) กลับสู่โรงแรมโดยประมาณ 22.45 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ADELAIDE MERCURE GROSVENOR HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวออสเตรเลีย
เอดิเลด – บารอสซ่า วัลเลย์ ชิมไวน์ Penfolds & Jacob’s Creek – หมู่บ้านเยอรมัน Hahndorf
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่บารอสซ่า ที่เต็มไปด้วยไร่องุ่นชั้นดีที่พร้อมผลิตไวน์คุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพราะอุณหภูมิที่เหมาะสม ไร่บางแห่งยังอนุรักษ์พันธุ์องุ่นที่เก่าแก่เกือบร้อยปีที่ให้ผลผลิตดีทั้งไวน์แดงและไวน์ขาว ให้ท่านได้ชมโรงเก็บไวน์ของ PENFOLDS BAROSSA WINERY ให้ท่านได้เลือกซื้อไวน์คุณภาพในปีต่าง ๆ มากมาย และหลากหลายราคาตามคุณภาพของแต่ละปี จากนั้นเดินทางสู่ไร่ไวน์ จาคอบส์ ครีก (JACOB’S CREEK VISITOR CENTER) เป็นไวน์อีกแห่งที่ได้คุณภาพส่งออกทั่วโลก ที่ศูนย์บริการแห่งนี้มีขนาดใหญ่และออกแบบมาโดยคำนึงถึงความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยมีอาณาเขตกว้างขวางสามารถมองเห็นไร่องุ่นที่สวยงามในฤดูต่าง ๆ และยังเป็นที่เก็บไวน์โดยให้ท่านได้ชิมจากบาร์ขนาดใหญ่ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับรสชาติอันนุ่มละมุนของไวน์ที่ผลิตออกมาในแต่ละปี จาคอบส์ ครีกยังได้นำองุ่นสองสายพันธุ์จากออสเตรเลียมาผนวกกับอีกสายพันธุ์ที่มีกลิ่นไอแบบเมดิเตอร์เรเนี้ยนเกิดเป็นไวน์รสชาติใหม่ และได้รับรางวัลอีกมากมายจากทั่วโลกเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ผ่านชมไร่องุ่นอีกหลายแห่งที่บารอสซ่า วัลเลย์ เพื่อเดินทางสู่เอดิเลด ฮิลล์ สู่หมู่บ้านที่สร้างขึ้นในสไตส์ชาวเยอรมัน HAHNDORF ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนแบบชาวเยอรมันที่ดูแปลกตาสงบและร่มรื่นไม่เหมือนเมืองอื่นในออสเตรเลีย ให้ท่านแวะซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่น เครื่องปันดินเผา สบู่และเทียนหอม ร้านขายงานศิลปะ และงานฝีมือ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภ้ตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ADELAIDE MERCURE GROSVENOR HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ออสเตรเลีย เอดิเลด แกงการูไอส์แลนด์
เอดิเลด – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปปิ้งย่าน ไชน่า ทาวน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเอดิเลด

........
ออกเดินทางจากเอดิเลด สู่ซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ Virgin Australia Airlines

........
ถึงสนามบินภายในประเทศของนครซิดนีย์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ไชน่า ทาวน์ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารชาวเอเซีย อิสระที่ร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE WENTWORTH SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ออสเตรเลีย เอดิเลด แกงการูไอส์แลนด์
ซิดนีย์ – สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับอาหารเช้าในโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

11.15 น.
เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 232

17.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

18.35 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ978

20.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพวีซ่า
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก


เที่ยวออสเตรเลียแบบง่ายๆ
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 86,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 80,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 76,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 72,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 10,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 1,200 บาท

คำค้นหา