ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน RJ (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่
โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)

เที่ยวฮ่องกงราคาถูก

ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

3 วัน / 2 คืน

เที่ยวฮ่องกงราคาประหยัด
RJ

RJ

ทัวร์ฮ่องกงราคาประหยัด

14,999 บาท


กำหนดการเดินทาง     26 - 28  มกราคม  2557

                                     9 - 11 / 16 - 18  กุมภาพันธ์  2557

                                   23 - 25  มีนาคม  2557

     


เที่ยวฮ่องกงด้วยตัวอง
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-เซินเจิ้น
13.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน ROYAL JORDANIAN เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

16.15 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20.05 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ให้ท่านออก “Exit B”ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ประมาณ 45 นาที) … ***การเดินทางไปเซินเจิ้นโดยรถไฟนั้น ทุกท่านจะต้องดูแล-ยกกระเป๋าเอง ขอแนะนำว่า กระเป๋าเดินทางนั้นควรมีขนาดพอเหมาะ ไม่ใหญ่จนเกินไป สะดวกกับการเดินทาง ทั้งขึ้น-ลงบันไดและรถไฟ*** นำท่านเข้าสู่ที่พัก CAA HOLY SUN HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือเทียบเท่า

เที่ยวฮ่องกง
ฮ่องกง- เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหล่อหวู่ – หมู่บ้านวัฒนธรรม + โชว์
เช้า
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1)..เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม...ชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน พร้อมชิมชาอันเลิศรสทั้งแบบต้นตำหรับและแบบต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง

เที่ยง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) นำท่านชม Splendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีนเช่นกำแพงเมืองจีน, หอฟ้าเทียนถาน, พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่านนำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา

เย็น
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) นำท่านเข้าสู่ที่พัก CAA HOLY SUN HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือเทียบเท่า

เที่ยวฮ่องกงราคาถูก
เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย - กรุงเทพฯ
เช้า
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 45 นาที) นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ตำนานของ แชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัยและมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกำลังจะพาลูกหนีเช่นกัน ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอ และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมา โจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง ตำนานการเป็นนายพลของท่านแชกง เกี่ยวเนื่องมาถึงความเชื่อ ในธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าองค์นี้ นั่นคือ เมื่อเข้าไปในศาล (ห้ามถ่ายรูป) และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่านแชกงแล้ว ต้องอธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น จากนั้น จึงไปทำพิธี "หมุนกังหันแห่งโชคชะตา" เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ต้องไปลั่นกลองที่อยู่ด้านหลัง 8-9 ครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวกับเทพเจ้าว่ามีคนมาเคารพบูชา การลั่นกลอง เป็นธรรมเนียมรับต่อมาจากนักรบ ที่จะลั่นกลองรบเมื่อประสบชัยชนะหลังออกศึกนั่นเอง เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพร้อมชมร้านหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น

เที่ยง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)..นำท่านไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจาก วัดนี้ ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชา และการที่หน่วยงานรัฐต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแล มีการปิดถนน และถ่ายทอดสดพิธีไหว้ ซึ่งจะมีทั้งพิธีกรรมตามลัทธิเต๋า และการเดินทางมาจุดธูปและนำของมาเซ่นไหว้ก่อนเที่ยงคืนเปลี่ยนสู่วันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาที่มากมาย โดยเฉพาะคนท้องถิ่นฮ่องกงที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เน้นการศึกษาและสุขภาพดี จึงมาขอพรให้ไม่เจ็บไข้ และขอพรเรื่องการเรียนให้ลูกหลานเรียนเก่ง ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ การทำบุญและขอพรเทพเจ้าเป็นเคล็ดที่ยึดถือกันอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับการนับถือเรื่องฮวงจุ้ย"การขอพรเทพเจ้า ต้องมาพร้อมกับ การให้ของเซ่นไหว้ตอบแทน" เป็นเรื่องสามัญที่รู้ว่าเป็นทั้งธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติ แต่ในเบื้องลึกกว่านั้น มีผู้ให้ข้อคิดว่า หากจะขอพรจากเทพเจ้า ก็ต้องลงทุน โดยเฉพาะการขอให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ในความเชื่อเรื่องการทำบุญ จาก "วัดหวังต้าเซียน" เป็นตัวอย่างของการเชิดชู "ผู้ให้" นั่นคือ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ผู้มีชาติกำเนิดเริ่มต้นจาก เด็กหนุ่มเลี้ยงแกะบนภูเขาเจ้อเจียง ที่จีนแผ่นดินใหญ่ และบำเพ็ญเพียรจนกลายเป็น หมอเทวดา ให้การรักษาคนยากจน แม้วายชนม์ ผู้คนยังกราบไหว้บูชาให้เป็นเทพเจ้า และนอกเหนือจากคุณงามความดีที่เป็นตัวตนของหวังต้าเซียนแล้ว การกระทำความดียังเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญขอพรจากเทพเจ้าองค์นี้ ด้วยเงินทำบุญจะเป็นกองทุนสำหรับโรงพยาบาลสงเคราะห์คนยากไร้ ที่อยู่ติดภายในเขตวัดหวังต้าเซียนตามเจตนารมณ์ของเทพเจ้าด้วย แรกเริ่มเดิมที ที่มีการกราบไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียน ในฮ่องกง เป็นการสร้างศาลเล็กๆ โดยลูกศิษย์ลัทธิเต๋า ซึ่งเคารพนับถือ และไม่อนุญาตให้ผู้นับถือลัทธิอื่นเข้ามากราบไหว้ แต่มีการประท้วงเกิดขึ้น ปัจจุบันทุกลัทธิจึงสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ และก้าวแรก (ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อน) เมื่อเข้าไปในเขตวัด จะมี "ศาลเจ้าที่" ซึ่งผู้มาเยือนควรจะจุดธูป 5 ดอก แตกต่างจากการไหว้เทพเจ้าทั่วไปที่จุด 3 ดอก เพื่อกราบไหว้แสดงความเคารพต่อเจ้าที่ ก่อนขึ้นไปสักการะพระรูปเจ้าแม่กวนอิมและศาลใหญ่หวังต้าเซียนที่อยู่ด้านในต่อไป ภายในศาลใหญ่ จะมีรูปวาดของหวังต้าเซียน ที่เป็นรูปเก่าแก่ เชื่อว่ามีการนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน นาธาน มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้... ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.25 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 183

23.25 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจวีซ่า
ทัวร์ฮ่องกง


เที่ยวฮ่องกงราคาประหยัด
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 14,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 14,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 14,999 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 14,999 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 3,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา