ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน เกาะใต้ 6 วัน

นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาถูก

นิวซีแลนด์

เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้

6 วัน / 4 คืน

เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้
SQ

SQ

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาถูก

70,900 บาท


กำหนดการเดินทาง     10 - 15  / 20 - 25   สิงหาคม  2557

                                    4 - 9 / 25 - 30   กันยายน   2557


ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช
10.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

12.30 น.
เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 975

16.05 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

19.45 น.
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก
ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป
10.30 น.
เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่ชาวนิวซีแลนด์ที่ทำฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงาม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TEKAPO GODLEY RESORT หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์
ทะเลสาบเทคาโป – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูงแคนเทอร์เบอร์รี ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทางต่อสู่ควีนส์ทาวน์ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน ( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า ) จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงขาวโพลนไปด้วยหิมะบนยอดเขาในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบที่ใสสะอาดและควีนส์ทาวน์ยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่ร้านค้าเปิดให้ท่านได้ช้อปปิ้งในยามค่ำคืนถึง 3 ทุ่มทุกวัน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่างพร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งหรือเดินเล่นริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้วยน้ำใสสะอาด

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HEARTLAND A-LINE QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้
ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

เที่ยง
นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HEARTLAND A-LINE QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า (หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนักหรือไม่สามารถไปมิลฟอร์ด ซาวน์ได้ จะเปลี่ยนทัวร์เป็นล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปูสู่วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์มแทนในราคาเดียวกัน)

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาประหยัด
ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก นำท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่แวะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ ( Aoraki National Park ) และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง ( การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เดินทางต่อไปยังเมืองแอชเบอร์ตั้นที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุงผิว จากนั้นเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ELMS HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาประหยัด
ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

11.50 น.
เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298

17.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

18.50 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

20.05 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพวีซ่า
ทัวร์นิวซีแลนด์


เที่ยวนิวซีแลนด์ราคาถูก
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 70,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 65,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 62,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 60,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 7,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 1,000 บาท

คำค้นหา