ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ยอดเขาเอเวอร์เรส 4 วัน

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขานากาก๊อด จุดชมวิวหิมาลัยที่อยู่ใกล้ตัวเมืองหลวงที่สุด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

เนปาล

4 วัน / 3 คืน

TG

TG

33,900 บาท


กำหนดการเดินทาง                19 - 22 / 20 - 23  ตุลาคม 2556

                                              28  - 31 ธันวาคม  2556

                                             29 ธันวาคม - 1 มกราคม 2557

                                              กรุงเทพฯ – เมืองกาฐมัณฑุ – พระราชวังกาฐมัณฑุ – เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี – นากาก๊อต
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและทำการเช็คอินตั๋ว

10.30 น.
ออกเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ โดยเที่ยวบินที่ TG319

12.45 น.
ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังเสร็จสิ้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...

บ่าย
นำท่านเที่ยวชม พระราชวังกาฐมัณฑุ ซึ่งมี พระราชวังหนุมานดอร์กา (HANUMANDHOKA OR KATHMANDU DURBAR SQUARE) เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่าหอพสันตปุร์เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย ชม หนุมานดอร์กา รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชม กาฐมณฑป อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และนำท่านเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก (จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกใน พ.ศ. 2522) จากนั้นนำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท หรือ วัดลิง สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี ค.ศ. 420 องค์สถูป มีอายุกว่า 2,500 ปี และสร้างขึ้นจาก อิฐ ดินเหนียว และทองแดง ลักษณะองค์สถูปเป็นสีทองอร่ามตั้งอยู่บนฐานโอคว่ำขนาดใหญ่ที่ฉาบปูนสีขาวโพลนส่วนฐานสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” และเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถอยู่คู่มานาน... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขานากาก๊อด จุดชมวิวหิมาลัยที่อยู่ใกล้ตัวเมืองหลวงที่สุด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ตลอดทั้งปี ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกจรดฝั่งตะวันตก ซึ่งมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร โดยในวันที่อากาศดีท่านอาจจะได้เห็นภาพ “ยอดเขาเอเวอร์เรส” ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างชัดเจน นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาหันหน้าเข้าสู่แนวเทือกเขาหิมาลัย

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) นำท่านเข้าสู่ที่พัก... THE FORT HOTEL หรือเทียบเท่า


เทือกเขานากาก๊อต - ปัคตาปูร์ – เดอร์บาร์สแควร์ – ปาทัน – วัดทอง – โชว์พื้นเมือง
05.00 น.
ให้ท่านได้สูดอากาศยามเช้าตรู่และเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากจนไม่อาจจะกระพริบตาได้ “เทือกเขานากาก๊อต” อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,164 เมตร จากทิศตะวันออกของหุบเขานี้จะ สามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)

เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองปัคตาปูร์ (Bhaktapur) เป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลก นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์ มัลละ ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ธิเบต ชม ย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง), ประตูทองคำ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้ำ หรือซุนดารี (Sundari) นำท่านเข้าชม วัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่ สลักเป็นรูปสัตว์ และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอำนาจหยุดสิ่งชั่วร้ายที่เมารุกราน วัดนี้สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี (Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็นเทวี ลัทธิตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702

เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาทัน นำท่านชมพระราชวังเมืองปาทัน นครแห่งหุบเขามรดกโลก เมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ เป็นจัตุรัสเดอร์บา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นแหล่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เพราะมีพระราชวังโบราณในสมัยศตวรรษที่ 16-18 ชม วัดทอง ซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น สร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สรวงสวรรค์

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของเนปาล พร้อมลิ้มรส Rice Wine เครื่องดื่มท้องถิ่นรสจัดจ้านและ MOMO อาหารจานเด็ดของคนเนปาล นำท่านเข้าสู่ที่พัก... THE FORT HOTEL หรือเทียบเท่า


เมือง KIRTIPUR – วัดไทย - ย่านทาเมล
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5) นำท่านสู่เมือง KIRTIPUR เมืองเก่าแก่ที่ยังคงรักษาความสวยงามของธรรมชาติและผู้คน ทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วน... จากนั้นนำท่านสู่ วัดไทยแห่งเนปาล

เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านชม “เจดีย์พุทธนาท (Boundhanath)” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอดมองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐาน... จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าต่างๆ อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ต่อรองราคาตามความพอใจ และความสามารถส่วนบุคคล

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) นำท่านเข้าสู่ที่พัก... YAK & YETI หรือเทียบเท่า


วัดปศุปฎินาท - กาฐมัณฑุ – กรุงเทพ ฯ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8) นำท่านเยี่ยมชม “วัดปศุปฏินาถ” เป็นวัดสำคัญทางศาสนาฮินดู ที่มีชื่อเสียงด้านงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และยังมีหลังคาสีทองสองชั้นสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ภัคมาติ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญประจำปีของมหาศิวะราตรี …..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ…..

13.50 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 320

18.25 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจวีซ่าผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 33,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 33,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 32,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 31,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 6,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา