ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือโจวจวง หังโจว ซูโจว อู๋ซิ 5 วัน TG

“ หังโจว ” ความสวยงามแห่งธรรมชาติจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” ตามรอยตำนานแห่งหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู พร้อมชมเมืองจำลองซ่ง และชมโชว์อลังการ… เวนิสแห่งจีน “ เมืองโบราณโจวจวง” ล่องเรือชมบรรยากาศความงามแห่งจีน ...
โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL (TG)

หอไข่มุข

จีน

ทัวร์จีนราคาถูก

5 วัน / 4 คืน

เมืองจำลองซ่ง
TG

TG

หอไข่มุข

27,900 บาท


 

  

                                                    18 - 22 มกราคม  2557

                                                     8 - 12 / 22 - 26  กุมภาพันธ์  2557

                                                    15 - 19 / 22 - 26   มีนาคม  2557


ทัวร์จีนราคาถูก
กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทาน – ถนนนานกิงลู่
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์(TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

11.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 664 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และรับบริการต่างๆบนเครื่องบินจากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

16.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน (Shen)ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปีก่อนแถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนและมีหมู่บ้านชาวประมงถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงตำบลเล็กๆคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลำคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรมมีคลองใหญ่หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่งซึ่งอยู่ทางเหนือหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่งเซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็นเมือง ท่าการค้านานาชาตินับแต่นั้นมาผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่าทำให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรปจนได้รับขนานนามว่าเป็น“นครปารีสแห่งตะวันออก”ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีชาวต่าง ชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านชม หาดว่ายทาน ในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของ แม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน นำท่านไปสู่ ถนนนานกิงลู่ ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลม ของเมืองไทยและคล้าย ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคัก และทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand name จากห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย จากนั้นเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ เหมาะกับการเก็บเป็นยาสามัญประจำบ้าน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ..

พักที่
SHANGHAI YALONG INTERNATION HOTEL

หังโจว
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชามังกร – เมืองจำลองซ่ง + โชว์เมืองซ่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม … นำท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว ยู่ทางเหนือของมณฑล เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ได้ตั้งหางโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมือง งดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …นำท่าน ล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ที่สวยงามที่สุดของแดนเจียงหนาน ในตำนานเคยกล่าวว่า ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากไข่มุกที่ไก่ฟ้าและมังกรทำหล่น ให้ท่านได้ชมความสวยงามโดยรอบ ที่ปกคลุมไปด้วย ภูเขา สายหมอกและป่าเขียวขจี ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านชม สะพานต้วน ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง นางพญางูขาว กับชายคนรักชื่อ โซวเซี้ยน และชมโควไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนธรรมชาติอันงาม หลังจากนั้น นำท่านสู่หมู่บ้านหลงจิ่ง หรือ หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกำเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ ซึ่งนับว่าเป็นชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน ชาหลงจิ่งมีสรรพคุณบำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด เที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร … หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองซ่ง ภายในสร้างให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนย้อนยุคอยู่ในช่วงราชวงศ์ซ่ง ทั้งอาคารบ้านเรือน ร้านขายจองต่างๆ และ ผู้คนที่อยู่ข้างในต่างแต่งกายย้อนยุตคอยเรียกลูกค้าเข้าแต่ละร้าน อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจ และชมโชว์อันอลังการ สวยงาม ที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองหังโจว

พักที่
HANGZHOU HUAYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

อู๋ซิ
อู๋ซิ – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ – ศาลาฝานกง – ซูโจว – วัดซีหยวน – SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ... หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี จากนั้นนำท่านชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไร ครีมไขมุกเป็นต้น … จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปีชื่อเดิมว่า "เมืองกู่ซู" เมืองซูโจวเป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณและธัญญาหาร ส่วนสาวเจียงหนานนั้นมีความสวยงามเป็นเลิศ จนทำให้เฉียนหลงฮ่องเต้ ได้เสด็จประพาสมาเมืองซูโจว อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดซีหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซูโจว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสวนหลิวหยวน ซึ่งเป็นสวนโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาลูกของเจ้าของสวน ได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งของสวนให้วัด จึงได้เห็นวัดที่สวยงามและยิ่งใหญ่ วัดซีหยวน เป็นวัดที่สำคัญของเมืองซูโจว ภายในวัดมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่ และมีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด ภายในวิหาร 500 อรหันต์ และยังมี "เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา" ที่งดงามมาก รวมทั้ง "พระจี้กง" ที่แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิ้ม, หัวเราะ และร้องไห้ วัดซีหยวน เป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งของเมืองซูโจว ผู้คนหลั่งไหลต่างพากันมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย คนในพื้นที่จะนำธูปกำใหญ่มาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรต่างๆ ให้สมหวังดังปรารถนา ด้วยวัดซีหยวนรายล้อมด้วยความร่มรื่นด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุนชนเมืองซูโจว วัดนี้จึงมีเอกลักษณ์และความสวยงามแบบมีชีวิตชีวาและผู้คนจากหลากหลายประเทศเข้าเยียมชมศึกษาตลอดเวลา นำท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ... นำท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE แหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้

พักที่
ZUZHOU GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

ทัวร์จีนราคาถูก
ซูโจว – ล่องเรือเมืองโบราณโจวจวง – เซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก – พิพิธพันธ์หุ่นขี้ผึ้ง - กายกรรม ERA
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ... นำท่านเดินทางสู่ โจวจวง หมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน โจวจวงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งได้รับฉายาว่า "ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู ในเขตเมืองคุนซานโดย อยู่ห่างจากเมืองซูโจวประมาณ 30 กว่ากิโลเมตร และอยู่ห่างจากมหานครเซี่ยงไฮ้ราว 2 ชั่วโมง ที่เดิมมีชื่อว่า เจินเฟิงหลี่ มีพื้นที่ครอบคลุมเพียง 0.4 ตารางกิโลเมตร เสน่ห์อันบริสุทธิ์ของโจวจวง ที่คงทนอยู่มานานหลายร้อยปี โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของบ้านในโจวจวงนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และ ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) อันประกอบด้วยอาคารและบ้านทรงจีนราว 100 หลัง และ สะพานหินราว 60 หลัง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จวบจนปัจจุบัน พาท่านนั่งเรือโบราณ ชมความงามของเมือง ที่ได้ชื่อว่า “ เวนิสแห่งจีน” ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเล่าผ่านตุ๊กตาที่สร้างจากหุ่นขี้ผึ้งที่มีขนาดเหมือนจริง ชมความอัศจรรย์ของบรรดาหุ่นขี้ผึ้งที่อวดสายตานักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ... นำท่านชมกายกรรมสุดยอดของเซี่ยงไฮ้ กายกรรม ERA ใช้ทุนสร้างกว่า100 ล้าน หยวน เพียบพร้อมด้วยฉากและเครื่องแต่งกายอันวิจิตรตะการตา สัมผัสความมหัศจรรย์ของความสามารถทางร่างกายของมนุษย์ ที่จะทำให้ท่านตะลึง เช่น ย่อตัว, ต่อตัว, หมุนสิ่งของ, ขี่มอเตอร์ไซค์วนในลูกกลม และ อื่นๆอีกมากมาย

พักที่
SHANGHAI YALONG INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 2014
ช็อปปิ้งตลาดเถาเป่า – รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเถาเป่า เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม, ถุงเท้า, รองเท้า, นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก จากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังสนามบินด้วย รถไฟแม่เหล็ก ซึ่งเป็นรถไฟลอยฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก กล่าวคือ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาวิ่ง 430 กม. / ชม. รถไฟแม่เหล็กนี้ไม่ใช้ล้อแต่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากสนามแม่เหล็กเพื่อยกตัวและเร่งความเร็วรถไฟแม่เหล็กได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ในเส้นทางเชื่อมจากสถานีหลงหยังสู่สนามบินผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมี ระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเพียง 8 นาที

17.25 น.
ออกเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบินที่ TG 665

21.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพวีซ่า
ซูโจว


ทัวร์จีนราคาถูก
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 27,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 27,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 26,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 25,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา