ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ หมู่บ้านเฮาท์เท็นบอช เบปปุ สวนสตรอเบอร์รี่ 5 วัน TG

เส้นทางแห่งเกาะใต้ คิวชู หมู่บ้านชื่อดังแห่งคิวชู .. หมู่บ้านเฮาท์เท็นบอช ย้อนรอยแห่งความทรงจำ สวนสันติภาพ และ “อะตอมมิคบอมบ์” อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ แหล่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของคิวชู “เมืองเบปปุ” ตามรอยประวัติศาสตร์แห่งเกาะฟุกุโอกะ “ ปราสาทคุมาโมโต้ “
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ทัวร์ฟุกุโอกะ ม.ค. - เม.ย.

ญี่ปุ่น

ทัวร์หมู่บ้านเฮาท์เท็นบอช

5 วัน/3 คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ ม.ค. - เม.ย.
TG

TG

ทัวร์ฟุกุโอกะ 2014

42,900 บาท


 

                                        21 - 26 มกราคม  2557

                                      12 - 16 กุมภาพันธ์   / 26 - 2 มีนาคม  2557

                                      12  – 16  มีนาคม  2557

                    SAKURA    26  - 30  มีนาคม 2557


ทัวร์ฟุกุโอกะ ม.ค. - เม.ย.
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตู 4 เคาน์เตอร์ D

ทัวร์ญี่ปุ่น
ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ปราสาทคุมาโมโต้ - เมืองอะโสะ – สวนสตอเบอร์รี่
01.00 น.
เหิรฟ้าสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08.00 น.
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว “ฟุกุโอกะ” เป็นเมืองเล็ก ๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า แต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ เลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทำนายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากลาสเวกัส นำท่านชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ”วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน บรรยากาศภายในศาลเจ้าดาไซฟุเป็นศาลเจ้าที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ขนาดใหญ่ที่ทอดยาวสู่ลำธารสัมผัสได้ถึงความสงบของจิตใจ ชาวญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ล้างมือในบ่อน้ำให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซึ่งมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี และระหว่างทางเข้าศาลเจ้าจะมี “ น้ำเต้า ” แขวนอยู่เต็มไปหมดซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กปลอดภัย …

เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองคุมาโมโต้ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) .. พาท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประสาทที่สร้างในปี ค.ศ.1607 (พ.ศ.2150) นับเป็นปราสาทสำคัญมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ช่วงก่อสร้าง มีการปลูกต้นแปะก๊วย เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้อยู่อาศัยในปราสาทจะมีอาหารรับประทานหากมีการรบเกิดขึ้น คงกลายเป็นที่มาของชื่อปราสาทอีกชื่อว่า จินแนน-โจ (ปราสาทแห่งต้นจินโกะ หรือแปะก๊วย) พื้นที่อาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร รวมพื้นที่บริเวณปราสาท ราว 980,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทมีหอคอยสูง 2 หอ ทำให้สามารถมองได้รอบทิศจากมุมสูง หอใหญ่จะสูง 30 เมตร (ประมาณตึก 10 ชั้น) หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทเดิมถูกทำลายด้วยไฟ ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ. 2420) และได้สร้างใหม่ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.โค้งของฐานปราสาทที่เป็นหินโค้งสวยไล่ระดับไปจนถึงตัวปราสาท เทคนิคที่สวยงามกลับทำให้ศัตรูยากที่จะเข้าถึงหรือโจมตีได้ .. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอะโสะ (ASO CITY) นำท่านสู่ฟาร์มสตอเบอร์รี่ อิสระให้ใกล้ชิดกับบรรดาผลของสตอเบอร์รี่ที่อวดสายตา และให้ท่านลิ้มรสผลสดๆจกต้น และถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก พักที่ ASO GRANDVIRIO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม...พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

เบปปุ
อุทยานแห่งชาติอะโสะ– นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอะโสะ - คุมาโมโต้ – นั่งเฟอร์รี่ (ให้อาหารนกนางนวล )
เฮาท์เทนบอช หมู่บ้านฮอนแลนด์

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโส (Mt.Aso) เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอะโส ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทและยังครุกรุ่นอยู่ ซึ่งมีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก .. นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สู่ ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง 1,592 เมตร ชมปากปล่องที่เบื้องล่างเป็นน้ำกำมะถันสีมรกต แลดูเหมือนทะเลสาบที่สงบนึ่งท่ามกลางหุบเขา พร้อมควันไอพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา พร้อมให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจของ ลาวา ที่ยังร้อนระอุอย่างใกล้ชิด .. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองคุมาโมโต้

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อนำท่านนั่งเรือสู่ฝั่งชิมาบาร่า บนเรือท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศความสวยงามของอ่าวชิมาบาร่า และท่านสามารถให้อาหารนกนางนวลได้ตามอัธยาศัย พร้อมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ .. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เข้าชม เฮาส์เทนบอช หรือ หมู่บ้านฮอลแลนด์ชม เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการ ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทั่งล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบคูปอง เพื่อให้ท่านใช้เวลากับสวนสนุกอย่างเต็มที่ ** ยามค่ำคืนท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของสวนสนุกที่ประดับด้วยแสงไฟหลากสี อย่างตื่นตาตื่นใจ ** พักที่ WATER MARK HOTEL HUIS TENBOSCH หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ทัวร์ฟุกุโอกะ 2014
ซาเซโบ๊ะ - ฟุกุโอกะ- วันนันโซอิน - ช้อปปิ้งเท็นจิน - คะแนล ซิตี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม .. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงแห่งเกาะใต้ เมืองฟุกุโอกะ ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของสองข้างทาง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) .. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนันโซอิน วัดแห่งนี้มีนักบวชที่มีความเป็นมืออาชีพมากพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแวะชม จีงสามารถให้คำแนะนำได้อย่างทั่วถึง วัดแห่งนี้ยังเป็น 1 ใน 3 ที่แสวงบุญหลักของชาวชิโกกุ Nanzoin เป็นวัดหลักใน 88 ที่สักการะบูชาของเมืองชิโกกุ และยังเป็นจุดสวดมนต์แรกของชาวเขา Koya Shingon จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือมีพระพุทธรูปสำริดปางไสยยาศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดประดิษฐานอยู่ที่นั่นด้วย วัดแห่งนี้สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1995 และมีประชาชนมาเที่ยวชมมกกว่า 1 ล้านคนในทุก ๆ ปี

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ “คะแนล ซิตี้” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ..เพียบพร้อมไปด้วย โรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง, สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย, ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ... นำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ณ เทนจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่าง จุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกม หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านช็อปปิ้งอย่างเต็มอิ่ม ** พักที่ NISHITETSU GRAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เบปปุ
ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

11.45
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 649

15.05
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ พร้อมความประทับใจวีซ่า
ทัวร์ฟุกุโอกะ ม.ค. - เม.ย.


ทัวร์ฟุกุโอกะ ม.ค. - เม.ย.
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 42,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 42,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 39,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 38,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 8,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา