ทัวร์จีน,ทัวร์ฉางซา,จางเจียเจี้ย,เมืองโบราณฟ่งหวง , UL 6 วัน

ตามรอยหนังดัง ฉากหลังแห่งขุนเขาจิตนาการ อุทยานจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร ..ชมความงามของ ภาพเขียนสิบลี้ สุดยอดแห่งทวทัศน์เหนือภาพวาด กระเช้าสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน .. ประตูสวรรค์ .. ความเชื่ออันศักดิ์สิทธ์ โรแมนติกกับบรรยากาศแสงไฟแต่งแต้มลำน้ำถัวเจียง .. เมืองโบราณฟ่งหวง นั่งรถไฟความเร็วสูง .. เข้าเมืองฉางซา อิ่มเอมกับบรรยากาศ

โดยสายการบิน Sri Lankan Airline (UL)

ทัวร์ฉางซา

จีน

ทัวร์จีน

6 วัน / 5 คืน

ทัวร์ฉางซา
UL

UL

ทัวร์จีน 2014

26,900 บาท


                                                17 - 22 มกราคม  2557

                                                21 - 26 กุมภาพันธ์  2557

                                                21 - 26  มีนาคม  2557


ทัวร์จางเจียเจี้ย
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กวางเจา – รถไฟด่วนความเร็วสูง - ฉางซา
10.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

13.10 น.
เหิรฟ้าสู่ กวางเจา สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 882

17.25 น.
ถึงสนามบินกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยม แม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง หน้าด่านที่สำคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “South Gate Of China”... ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร แล้ว... บริการอาหารค่ำเป็นชุด MAC DONALD ที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยรถไฟด่วน ความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) (ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยช่วยเหลือท่าน) เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายนี้ … เมืองฉางซา เป็น เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม คำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”... นำท่านสู่ที่พัก... YANNIAN HOTEL

ทัวร์จีน 2014
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เทียนจื่อซาน – สวนเฮ่อหลง – เทียนเสี้ยตี้อีเฉียน – จินเปียซี
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม นำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ซึ่งอยู่ใน เขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย ด้วยกระเช้าสู่สวรรค์ พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม ...จากนั้นนำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์อันสวยงามของ สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ จากจุดชมวิวบนยอดเขา สวนสาธารณะแห่งนี้ ท่านสามารถ มองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วนโดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก และพฤกษานาๆพันธุ์ มีรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอีกด้วย อีกทั้งยังมี ลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ท่านเฮ่อหลง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันณ.ภัตตาคร จากนั้นนำท่านไปยัง เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานอันดับ 1 แห่งใต้หล้า) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม... นำท่านขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง สูง 326 เมตร ***อาจมีการสลับเส้นทางเป็นขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้าลอยฟ้า แล้วนำท่านลงเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้า... นำท่านเที่ยว ชมลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตา... จากนั้นนำชมทิวทัศน์ ภาพเขียนพู่กันสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียนพู่กันจีน (รวมรถไฟฟ้าเล็ก)...

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก... JINTIAN HOTEL

หุบเขาอวตาร
จางเจียเจี๊ย – ถ้ำพญามังกร – เทียนเหมินซาน – โชว์นางจิ้งจอกขาว
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำพญามังกร “หลงหวัง” ถ้ำที่อยู่แห่งพญามังกร ตามตำนานความเชื่อ เป็นถ้าที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดใน จางเจียเจี้ย ภายในมีหินงอกหินย้อยที่มีความวิจิตรงดงาม ภายในยังมีสระน้ำพญามังกร ส่วนความลึกของสระนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ ยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ ในช่วงเช้าตรู่และกลางคืนจะมีหมอกปกคลุมบางๆ เปรียบเสมือนท่านอยู่บนสวงสวรรค์บนพื้นพิภพ เพราะความสวยงามและดูน่าเล้นลับของถ้ำพญามังกรนี้ได้ขนามนามสระแห่งนี้ว่า “สระน้ำมหัศจรรย์” จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมร้าน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อ...นำท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด

กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เทียนเหมินซาน อยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกที่เป็นที่สำหรับวัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์ บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี นำท่าน ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด จากนั้นนั่งกระเช้าลงมาที่สถานี “จงจ้าน” นั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ทางขึ้นประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ แล้วท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกำลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่ช่องเขาประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน”

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ค่ำ
นำท่านชมโชว์จิ้งจอกขาว ที่ออกแบบและกำกับโดยจางอวี้โหมว ด้วยรูปแบบการแสดงแบบ Outdoor เทคนิคในการนำเสนอ และเรื่องราว ที่สุดแสนจะโรแมนติก นำท่านสู่ที่พัก... JINTIAN HOTEL

ทัวร์จีนราคาถูก
เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียง – กำแพงเมืองเก่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินสู่ ร้านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย เดินทางสู่เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว (เดินทาง 4 ชั่วโมง)

กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง นำท่าน ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศย้อนยุค บริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำ ซึ่งยังคงกลิ่นไอสถาปัตยกรรมสมัยโบราณกาล นำท่านชม บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน นักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักศึกษาโบราณคดี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ทำการจดบันทึกประวัติศาสตร์เมืองโบราณฟ่งหวง ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ ท่านยังได้ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณ ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยมและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉงเหวินทำให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นเพื่อชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณฟ่งหวง นำท่านสู่ที่พัก... FENGTING HOTEL

ทัวร์ฉางซา
เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากอาหารกลางวัน นำท่านสู่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่เมืองฉางซาคล้ายๆกับสยามบ้านเรามีสินค้าแบรนด์แนมของจีน ให้ท่านเลือกซื้อหาได้ตามอัธยาศัย

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก... YANNIAN HOTEL

หุบเขาอวตาร
ฉางซา – กวางเจา(รถไฟด่วนความเร็วสูง) – ถนนเป่ยจิงลู่ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม... หลังรับประทานอาหาร เดินทางไปสถานีรถไฟความเร็วสูง

08.50 น.
เดินทางไปกวางเจาโดยขบวนรถไฟด่วนความเร็วสูง (ความเร็วสูงสุด 350 กม./ชั่วโมง)

11.23 น.
(โดยประมาณ) เดินทางถึงกวางเจา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง แหล่งช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซึ่งเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองและมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.55 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ UL 883

20.10 น.
ถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ขาเข้า โดยสวัสดิภาพวีซ่า
ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง


ทัวร์จีน 2014
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 26,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 26,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 25,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 24,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา