ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู สกีซีหลิงซาน ง๊อไบ๊ เล่อซาน 5 วัน

นำท่านออกเดินทางสู่ “ซีหลินเซียะซานสกีรีสอร์ท” เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตราฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร และมีทิวทัศน์งดงามจนได้ขนานนามว่า “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก”
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

เล่อซาน

จีน

สกีซีหลิงซาน

5 วัน / 4 คืน

สกีซีหลิงซาน
TG

TG

เล่อซาน

28,900 บาท


 

 

15 - 19 / 18 - 22 ม.ค 2557

12 - 16 ก.พ. 2557


ทัวร์เฉินตู
กรุงเทพ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทาง

10.05 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู เที่ยวบินที่ TG 618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน ซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเฉิงตู ประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศ และทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่าช็อปปิ้ง ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งของพื้นเมือง และของที่ละลึก ชมบรรยากาศดั่งเดิมของเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนที่สวยงามตามอัธยาศัย นำท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ง เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

เล่อซาน
เฉินตู – เขาซีหลินซาน – เยื่อเยี่ยผิง (กระเช้า)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีหลิงซาน ประมาณ 2.30 ช.ม. ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพที่ปกคลุมด้วยหิมะอันขาวสะอาดตา และ ความงดงามของบรรยากาศแห่งความหนาวเย็น

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ถึงเขาซีหลิงซานนำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะซีหลิง ซึ่งเป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เขตเมืองมากที่สุดของประเทศจีนมีความสูงราว 5,230 เมตร จากระดับน้ำทะเล นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยหุบเขา ป่าไม้ ลำธาร น้ำตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนยอดเขาจะกลายเป็นทุ่งน้ำแข็งที่เหมาะกับการทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานหลากหลายรายการ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับ ใจ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ MAPLE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์เฉินตู
ซีหลิงซาน – อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเล่น) – ง้อไบ้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “ซีหลินเซียะซานสกีรีสอร์ท” เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตราฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร และมีทิวทัศน์งดงามจนได้ขนานนามว่า “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก” ทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท แห่งใหม่ และใช้งบประมาณในการลงทุนมากที่สุดของจีนแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะสกี หิมะม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนว์โมบิล เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ำแข็งและอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่า อุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก อุปกรณ์ประมาณ 100-200 หยวน ต่อชั่วโมง) จากนั้น(อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี และเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัยภายในยังประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร้านอาหาร,ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ

กลางวัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่...ง้อไบ้ หรือ เอ๋อเหมยซาน ชื่อของภูเขาแห่งนี้ได้มาจากรูปทรงของภูเขาเอง ที่มีลักษณะคล้ายคิ้วผู้นับถือลัทธิเต๋า ได้สร้างวัดเต๋าขึ้นที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนา ได้มีอิทธิพลสูงในอาณาจักรเป็นต้นมา เขานี้ได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา โดยเป็นหนึ่งในเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ที่แห่งนี้เคยมีอารามต่างๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได้ 20 แห่ง สภาพทั่วไปของภูเขาแห่งนี้ สลับซับซ้อน มีความสวยงาม มองคล้ายดังจิตรกรวาดด้วยพู่กัน เนื่องจากยอดเขาสูงถึง 3,077 เมตร ทำให้มีอากาศเย็นสบาย แต่หากเป็นช่วงหนาวแล้วอากาศจะหนาวมากจนมีหิมะปกคลุม บนยอดเขาโดยรถยนต์ เป็นแหล่งพุทธสถาน 1 ใน 4 แห่งที่สำคัญของประเทศจีน ประมาณ 2 ช.ม.

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักโรงแรม SHAN YUE หรือเทียบเท่า

เฉินตู
ง้อไบ้ – ยอดเขาจินติ่ง – พระผู้เสียนสิบหน้า – เล่อซาน – ล่องเรือ – เฉินตู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง หรือ วัดหัวจ้าง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆ ที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปที่เมือง เล่อซาน ลงเรือเพื่อชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดังพระนอนกลางทะเล ท่านจะมองเห็นหลวงพ่อโต เล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หงใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง ซึ่งมีความยาวกว่า 600 ก.ม.พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปปางค์นั่งที่สลักเข้าไปในภูเขา แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู ระหว่างทางจะได้สัมผัสชีวิตชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติที่สวยงามไว้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** นำท่านเข้าชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป พร้อมกับโชว์อื่นอีกมากมายที่น่าดูน่าสนใจจนจบการแสดง นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ซีหลิงซาน
ช้อปปิ้ง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ - ร้านยาจีน – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตู หลังจากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มื้อพิเศษ...อาหารสมุนไพรจีน...ถงเหรินถัง

15.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619

17.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพวีซ่า
ทัวร์เฉินตู


ง๊อไบ๊
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 28,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 28,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 27,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 26,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 6,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา