ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เก็นติ้ง 4 วัน FD

นำท่านสู่ เก้นติ้งไฮแลนด์ โดยการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชีย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ปลอดภัย รวดเร็ว ซึ่งท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของมุมสูงที่สวยงาม ผ่านภูเขาและทิวไม้ที่ท่านต้องประทับใจ
โดยสายการบิน Air Asia (FD)

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล

สิงคโปร์

เที่ยวสิงคโปร

4 วัน / 3 คืน

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล
FD

FD

Universal Studio

22,900 บาท


 

 

30 ธันวาคม - 2 มกราคม  2557


Universal Studio
กรุงเทพฯ – มาเลเซีย - ปุตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์
05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

08.35 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD

11.45 น.
เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นคณะนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาการจราจรของกรุงกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโตขึ้นทุกวัน โดยเริ่มย้ายสถานที่สำคัญต่างๆทางราชการทั้งหมด มารวมกันเป็นตึกขนาดใหญ่พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเป็นระบบ ชมมัสยิดสีชมพู ที่งดงามยิ่ง ซึ่ง เป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต นำท่านสู่ เก้นติ้งไฮแลนด์ โดยการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชีย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ปลอดภัย รวดเร็ว ซึ่งท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของมุมสูงที่สวยงาม ผ่านภูเขาและทิวไม้ที่ท่านต้องประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว บนยอดเขาเก็นติ้ง อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเลือกบันทึกภาพความประทับใจ หรือสนุกสนานและเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง (ค่าเครื่องเล่น ไม่รวมในอัตราค่าบริการ) อาทิเช่น ซีมูเลเตอร์ ล่องแก่งชมสัตว์โลกล้านปี ตะลุยอวกาศ แข่งขันรถโกลคาร์ท เป็นต้น หรือเชิญหาความสำราญ เสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำแบบบุพเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์สิงคโปร
เก้นติ้งไฮแลนด์ - ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮร์บารู
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ลงจากเก็นติ้งจากนั้นเดินทางสู่ตัว กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นำท่านชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas, ตึก KL TOWER ที่มีความสูงเป็นอันดับ 4ในบรรดาหอสูงสื่อสารในโลก ซึ่งใช้เป็นที่ถ่ายทอดเสียงสำหรับ วิทยุและโทรทัศน์ (ไม่ได้ขึ้นด้านบน) นำท่านเลือกซื้อของฝากสินค้าขึ้นชื่อของมาเลเซีย เลือกซื้อช็อคโกแลต และเยี่ยมชมร้านดิวตี้ฟรี

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านผ่านชมตึกรัฐสภา และบันทึกภาพความประทับใจที่ จัตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงและยังได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียด้วย ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่งได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และชม พระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังของสุลต่านมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รัฐยะโฮร์บารู เมืองชายแดนของมาเลเซีย ที่มีพื้นที่ติดต่อกับสิงคโปร์ (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม)

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว / ยะโฮร์บารู อิสระเวลา ให้ท่านได้เลือกไป นับถอยหลังเข้าปีใหม่ หรือ ชมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่ ให้ท่านได้นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2014 / ไม่มีบริการจากทางทัวร์

ทัวร์สิงคโปร
ชมเมืองยะโฮร์บารู – สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ต้อนรับเช้าวันใหม่ ของปีใหม่ 2557 *** สวัสดีปีใหม่ ***

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้น ชมเมืองยะโฮร์บารู ชมชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม นำท่านถผ่านชม มัสยิดสุลต่าน อาบูบาคา มัสยิดนี้สร้างเสร็จเมื่อ ปี 1900 อายุกว่า100 ปี ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี ด้านในตกแต่งอย่างสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดย รถโค้ชปรับอากาศ สู่ ด่านยะโฮว์บารู ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ผ่านการตรวจเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง ระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียว ที่ๆ คุณ และครอบครัว จะได้พบ และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่....!!!! ที่โลกยังต้องตะลึง !!!! เปิดฉากความสนุกกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจำลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมน, กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้ โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่ง จะนำความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณ … New!! พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ เป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จำลองเอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์สมาให้ผู้เล่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับกองกำลังเนสเข้าร่วมกับฝ่ายออโต้บอทส์ทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องแหล่งพลังชีวิตออลสปาร์กจากเหล่าศัตรูดีเซ็ปติคอนส์ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์ ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL BENCOOLEN หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว อิสระเวลา ให้ท่านได้เลือกไป ชมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์

ทัวร์ต่างประเทศ
ชมเมืองสิงค์โปร์ -ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านชม Old Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่องครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก จากนั้นนำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และใกล้กันก็เป็น วัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ นำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว โดยวัดจะสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถังและศิลปะแบบบุโรพุทโธ ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ร้านดิวตี้ฟรีซึ่งมีสินค้าหลายชนิดเช่นน้ำหอม กล้อง

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตาม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ (ค่ำบริการเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง)

19.00 น.
จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.45 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 2932

00.10 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจแพคเกจทัวร์นี้ไม่ต้องทำวีซ่าค่ะ
เที่ยวสิงคโปร


เที่ยวสิงคโปร
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 22,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 22,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 22,400 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 21,400 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 4,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา