ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซิ 5 วัน

นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย
โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)


เที่ยวซูโจว

จีน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

5 วัน / 4 คืน

 กานกรรม ERA
UL

UL

เที่ยวเซี่ยงไฮ้

20,900 บาท


 

     

                                                16 - 20 มกราคม  2557

                                                20 - 24 กุมภาพันธ์  2557

                                        13 - 17 / 27 - 31   มีนาคม  2557

                             ( วันจักรี )    3 – 7  เมษายน 2557

   


 กานกรรม ERA
กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่ง
05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ S18 สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

07.40 น.
ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทีวีส่วนตัวตลอดการเดินทาง เที่ยวบินที่ UL886

13.20 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน (Shen)ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปีก่อนแถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนและมีหมู่บ้านชาวประมงถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงตำบลเล็กๆคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลำคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรมมีคลองใหญ่หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่งซึ่งอยู่ทางเหนือหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่งเซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็นเมือง ท่าการค้านานาชาตินับแต่นั้นมาผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่าทำให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรปจนได้รับขนานนามว่าเป็น“นครปารีสแห่งตะวันออก”ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีชาวต่าง ชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ...นำท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว ยู่ทางเหนือของมณฑล เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ได้ตั้งหางโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมือง งดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...นำท่านชม ถนนเหอฝั่ง ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหางโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 12 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อนขณะที่เมืองหางโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรราม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ถนนเหอฝั่งในปัจจุบัน นอกจากยั่งคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป พักที่ ZHE JIANG RUI QI INTERNATION HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

เที่ยวอู๋ซิ
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชามังกร – อู๋ซี – สวนสาธารณะหลีหู
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม...นำท่าน ล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ที่สวยงามที่สุดของแดนเจียงหนาน ในตำนานเคยกล่าวว่า ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากไข่มุกที่ไก่ฟ้าและมังกรทำหล่น ให้ท่านได้ชมความสวยงามโดยรอบ ที่ปกคลุมไปด้วย ภูเขา สายหมอกและป่าเขียวขจี ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านชม สะพานต้วน ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง นางพญางูขาว กับชายคนรักชื่อ โซวเซี้ยน และชมโควไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนธรรมชาติอันงาม หลังจากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านหลงจิ่ง หรือ หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกำเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ ซึ่งนับว่าเป็นชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน ชาหลงจิ่งมีสรรพคุณบำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด เที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. นำท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะหลีหู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หู อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “Street Europe” ยังเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำของช่อง CCTV ด้านในสวนยังมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและกรีก ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

ค่ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พักที่ WU XI BAI YU LAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

เที่ยวเซี่ยงไฮ้
พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ – ซูโจว – วัดซีหยวน – รังนกซูโจว – เซี่ยงไฮ้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ... หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไร ครีมไขมุกเป็นต้น … จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปีชื่อเดิมว่า "เมืองกู่ซู" เมืองซูโจวเป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณและธัญญาหาร ส่วนสาวเจียงหนานนั้นมีความสวยงามเป็นเลิศ จนทำให้เฉียนหลงฮ่องเต้ ได้เสด็จประพาสมาเมืองซูโจว อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดซีหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซูโจว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสวนหลิวหยวน ซึ่งเป็นสวนโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาลูกของเจ้าของสวน ได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งของสวนให้วัด จึงได้เห็นวัดที่สวยงามและยิ่งใหญ่ วัดซีหยวน เป็นวัดที่สำคัญของเมืองซูโจว ภายในวัดมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่ และมีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด ภายในวิหาร 500 อรหันต์ และยังมี "เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา" ที่งดงามมาก รวมทั้ง "พระจี้กง" ที่แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิ้ม, หัวเราะ และร้องไห้ วัดซีหยวน เป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งของเมืองซูโจว ผู้คนหลั่งไหลต่างพากันมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย คนในพื้นที่จะนำธูปกำใหญ่มาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรต่างๆ ให้สมหวังดังปรารถนา ด้วยวัดซีหยวนรายล้อมด้วยความร่มรื่นด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุนชนเมืองซูโจว วัดนี้จึงมีเอกลักษณ์และความสวยงามแบบมีชีวิตชีวาและผู้คนจากหลากหลายประเทศเข้าเยียมชมศึกษาตลอดเวลา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป สนามรังนกของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน เนื่องจากออกแบบจากมือนักออกแบบคนเดียวกัน...นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ พักที่ SHANGHAI PATTAYA HOLIDAY INN 4* หรือเทียบเท่า

เที่ยวจีน 2014
หาดว่ายทัน – ถนนนานกิง – SWFC ชั้น 94 – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ... จากนั้นนำท่านชม หาดว่ายทาน ในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของ แม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน…จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย...นำท่านไปสู่ ถนนนานกิงลู่ ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลม ของเมืองไทยและคล้าย ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคัก และทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand name จากห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย จากนั้นนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบน ตึกSWFC ชั้นที่ 94 (Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี 101 ชั้น บนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และสามารถมองเห็นตึกจินเม่า และหอไข่มุกทีวี และอาคารต่างๆ พร้อมชมทิวทัศน์ รอบๆ นครเซี่ยงไฮ้...นำท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหมซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง…นำท่านสู่ เฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่าวัดเทพเจ้าประจำเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าและเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวของมหานครเซี่ยงไฮ้ และทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำหวงผู่…ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า พักที่ SHANGHAI PATTAYA HOLIDAY INN 4* หรือเทียบเท่า

ทะเลสาบซีหู
ช็อปปิ้งตลาดหย่าไถ่ – กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...นำท่านเดินทางสู่ ตลาดหย่าไถ่ เป็นตลาดขายสินค้าก็อปปี้แบรนด์เนม ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าในราคาถูกมาก ๆ เพื่อเป็นของที่ระลึกและของฝาก ***สมควรได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน***

14.15 น.
ออกเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL887

17.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพวีซ่า
เที่ยวจีน 2014


เที่ยวเซี่ยงไฮ้
ผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 20,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 20,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 19,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 18,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา