ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ยอดเขาเอเวอร์เรส 4 วัน

ประเทศ : เนปาล
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขานากาก๊อด จุดชมวิวหิมาลัยที่อยู่ใกล้ตัวเมืองหลวงที่สุด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมัณฑุ บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาพิเศษ 33,900 บาท