ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน (PG)

ประเทศ : หลวงพระบาง
ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง
โดยสายการบิน ฺBANGKOK AIRWAYS (PG)

ราคาพิเศษ 17,900 บาท