ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) 4 วัน

ประเทศ : บาหลี
นำท่านเดินทางสู่วิหาร Taman Ayun พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) The Royal temple of Mengwi อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี
โดยสายการบิน Air Asia (FD)

ราคาพิเศษ 22,999 บาท

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน

ประเทศ : บาหลี
นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักยามอาทิตย์อัสดง
โดยสายการบิน Garuda Indonesia (GA)

ราคาพิเศษ 30,999 บาท