นมัสเต เนปาล เยือนกาฐมัณฑุ บัคตาปูร์ ปาทัน นากาโก๊ด โภคครา จิตตวัน

 

 

นมัสเต... เนปาล มนต์เสน่ห์แห่งอ้อมกอดหิมาลัย

 

     ขอเชิญมาจาริกบุญกันที่ ดินแดนหลังคาโลก เนปาล BESTTRIP นำท่านสู่อ้อมกอด...แห่งเทือกเขาหิมาลัย สักการะสถูป "สวยมภูวนาท" ดวงตาแห่งธรรม สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้า...อาทิตย์อัสดงยามเย็นที่นากาก๊อด และทำบุญที่วัดไทยบนดินแดนเหนือสุดของโลก

     เนปาล เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล หรือ land locked มีอาณาเขตประมาณ 147,181 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขาลำเนาไฟร มีพื้นที่เพาะปลูกไม่มาก รายได้หลักของประเทศจีงมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ชาวเนปาลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูถึงร้อยละ 86 ศาสนาพุทธร้อยละ 8 อิสลามร้อยละ 3 ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาเนปาลี ไมถีร์ โภชปุรี ฯลฯ เวลาช้ากว่าเมืองไทย 1.15 ชั่วโมง ใช้เงินสกุลรูปีเนปาล ซึ่งถูกกว่าของอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 75 บาทไทย แลกได้ 160 รูปีเนปาล โดยประมาณ) มีประชากรทั้งประเทศประมาณ 22 ล้านคน มีเมืองหลวงที่สวยงามนามว่า กาฐมาณฑุ 

 

 

เนปาล 4 วัน 3 คืน (กาฐมัณฑุ-บัคตาปูร์-ปาทัน-นากาโก๊ด)


 

วันแรก         

กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ – วัดสวยมภูวนาท
วันที่สอง 

พระราชวังกาฐมัณฑุ - ปัคตาปูร์ – นากาก็อต

วันที่สาม   

นากาก็อต – ปาทัน – วัดปศุปฏินาถ – วัดพุทธนาท – ทาเมล

วันที่สี่    

กาฐมัณฑุิ – กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรม

3 ดาว

4 ดาว

5 ดาว

สำหรับห้องคู่

9700

10900

12550

พักเดี่ยวเพิ่ม

3100

3650

4150

 

อัตรานี้รวม
   - ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ที่ระบุไว้ในรายการ

โรงแรม

3 ดาว

4 ดาว

5 ดาว

กาฐมัณฑุ

Manang / Mashyangdi

Himalaya / Royal Singi

Soaltee Crown Plaza / Everest

นากาโก๊ด

Country Villa

Neva Lodge / Chautari Keyman

Fort Resort

    - ค่ายานพาหนะและธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
    - มัคคุเทศน์บรรยายภาษาอังกฤษที่จะดูแลท่านตลอดการเดินทาง
    - ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
     - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยสายการบิน
     - ภาษีสนามบินไทยและเนปาล หรือทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
     - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
     - ค่าตั๋ว Mt. Flight เพื่อชม Everest ท่านละ 6650 บาท
     - ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
     - ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1000 บาท ทำที่สถานฑูตเนปาลในประเทศไทย หรือ on arrival ราคา 25 USD
     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ
     - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
     - ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
     - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย วันละ 2 $ / ท่าน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

 

เนปาล 5 วัน 4 คืน (กาฐมัณฑุ-บัคตาปูร์-ปาทัน-นากาโก๊ด-โภคครา)


 

วันแรก         

กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ – วัดสวยมภูวนาท
วันที่สอง 

กาฐมัณฑุ-โภคครา

วันที่สาม   

โภคครา-เจดีย์พุทธนาท- ปัคตาปูร์ – นากาก็อต

วันที่สี่    

นากาก็อต– ปาทัน – วัดปศุปฏินาถ – วัดพุทธนาท – ทาเมล

วันที่ห้า   กาฐมัณฑุ– กรุงเทพฯ 

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรม

3 ดาว

4 ดาว

5 ดาว

สำหรับห้องคู่

18650

20500

22500

พักเดี่ยวเพิ่ม

3800

4500

5200

 

อัตรานี้รวม
  - ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ที่ระบุไว้ในรายการ

โรงแรม

3 ดาว

4 ดาว

5 ดาว

กาฐมัณฑุ

Manang / Mashyangdi

Himalaya / Royal Singi

Soaltee Crown Plaza / Everest

โภคครา

Tulisi / Meera

Kantipur

Fish Tail Lodge

นากาโก๊ด

Country Villa

Neva Lodge / Chautari Keyman

Fort Resort

    - ค่ายานพาหนะและธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
    - มัคคุเทศน์บรรยายภาษาอังกฤษที่จะดูแลท่านตลอดการเดินทาง
    - ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
     - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยสายการบิน
     - ภาษีสนามบินไทยและเนปาล หรือทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
     - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
     - ค่าตั๋ว Mt. Flight เพื่อชม Everest ท่านละ 6650 บาท
     - ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
     - ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1000 บาท ทำที่สถานฑูตเนปาลในประเทศไทย หรือ on arrival ราคา 25 USD
     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ
     - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
     - ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
     - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย วันละ 2 $ / ท่าน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

 

เนปาล 7 วัน 6 คืน (กาฐมัณฑุ-บัคตาปูร์-ปาทัน-นากาโก๊ด-โภคครา-จิตตวัน)


 

วันแรก         

กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ – วัดสวยมภูวนาท
วันที่สอง 

กาฐมัณฑุ-โภคครา

วันที่สาม   

โภคครา-จิตตวัน

วันที่สี่    

จิตตวัน

วันที่ห้า   จิตตวัน- ปัคตาปูร์ – นากาก็อต 
วันที่หก นากาก็อต– ปาทัน – วัดปศุปฏินาถ – วัดพุทธนาท – ทาเมล 
วันที่เจ็ด กาฐมัณฑุ– กรุงเทพฯ 

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรม

3 ดาว

4 ดาว

5 ดาว

สำหรับห้องคู่

19500

21500

25000

พักเดี่ยวเพิ่ม

5200

6250

7300

 

อัตรานี้รวม
     - ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ที่ระบุไว้ในรายการ

โรงแรม

3 ดาว

4 ดาว

5 ดาว

กาฐมัณฑุ

Manang / Mashyangdi

Himalaya / Royal Singi

Soaltee Crown Plaza / Everest

โภคครา

Tulisi / Meera

Kantipur

Fish Tail Lodge

วนอุทยาน

Fewa Wild Life

Island Jungle Resort

Island Jungle Resort

นากาโก๊ด

Country Villa

Neva Lodge / Chautari Keyman

Fort Resort

 

    - ค่ายานพาหนะและธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
    - มัคคุเทศน์บรรยายภาษาอังกฤษที่จะดูแลท่านตลอดการเดินทาง
    - ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
     - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยสายการบิน
     - ภาษีสนามบินไทยและเนปาล หรือทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
     - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
     - ค่าตั๋ว Mt. Flight เพื่อชม Everest ท่านละ 6650 บาท
     - ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
     - ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1000 บาท ทำที่สถานฑูตเนปาลในประเทศไทย หรือ on arrival ราคา 25 USD
     - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง ๆ
     - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
     - ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
     - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย วันละ 2 $ / ท่าน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์