แพคเกจทัวร์บาหลี บาหลี 3 วัน 2 คืน ชมวิหารทานาล็อท วัดเม็งวี ระบำบารองแด๊นซ์


 
วันแรก กรุงเทพฯ-บาหลี(เดนพาซ่า)-วัดเม็งวี-โรงงานกาแฟ-วิหารศักดิ์ทานาลอต 
เช้า ออกเดินทางสู่บาหลี เดินทางถึงท่าอากาศยานงูระห์ไร เกาะบาหลี 
เที่ยง

อาหารกลางวันภัตตาคาร(กรณที่ไฟล์ถึงก่อน 12.00) นำท่านสู่วัดเม็งวี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร  ชมโรงงานกาแฟ...
จากนั้นเดินทางสู่วิหารทานาล็อท วิหารงูศักดิ์ของชาวฮินดู

เย็น อาหารเย็นภัตตาคาร ....นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASTON DENPARSA HOTEL / IBIS STYLE BALI BENAO หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ระบำบารองแด๊นซ์-ศูนย์บาติก-หมู่บ้านคอนตามณี-วัดเทมปัคศิริงค์-ตลาดปราบเซียน-คูต้าเซนเตอร์
เช้า

อาหารเช้าโรงแรมที่พัก.. นำท่านชมระบำบารางแด๊นซ์ การแสดงพื้นเมืองชาวฮินดู  เดินทางไปชมศูนย์ผ้าบาติก ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของหมู่นักท่องเที่ยว..จากนั้นเดินทางขึ้นสู่หมู่บ่านคินตามณี

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...ชมบรรยากาของภูเขาไฟกุนุงบาร์ตู และทะเลสาบดาเนา บาร์ตู ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ปากปล่อง
ภูเขาไฟ...นำท่านชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธ์ หรือวัด เทมปัคซิริงค์  อิสระช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน และ ย่านคูต้า เซนเตอร์

เย็น

อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASTON DENPARSA HOTEL / IBIS STYLE BALI BENAO หรือเทียบเท่า


วันที่สาม เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดอูลันดานู-สวนวานร-หาดจิมบาลัน
เช้า

อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก..นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาเบดูกัลป์ เป็นเทือกเขาที่งดงานและมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีพร้อมชมทัศนียภาพเกาะบาหลี

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...(ภัตตาคารริมทะเลสาบ อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
หลังอาหารชม สวนสวรรค์อูลันดานู ซึ่งงดงามด้วยพีธ์ไม้และดอกไม้ เยี่ยมชมแท่นบูชาพระศิวะ ณ วัดเบราดาน ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ริมทะเลสาบ ...เดินทางต่อสู่สวนวานร (กรุณาระวังของใช้ส่วนตัวทุกชนิด)....นำท่านเดินทางสู่ชายหาดจิมบาลัน

เย็น

อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASTON DENPARSA HOTEL / IBIS STYLE BALI BENAO หรือเทียบเท่า


 

วันที่สี่ บาหลี(เดนพาซ่า)-กรุงเทพฯ
เช้า

อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก..  **สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับ เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

   

อัตราค่าบริการและรายละเอียดต่างๆ :

อัตราค่าบริการ

กรุ๊ป 2 คน

กรุ๊ป 3 - 5 คน

กรุ๊ป 6 - 9 คน

กรุ๊ป 10 - 14 คน

กรุ๊ป 15 – 20 คน

ราคาผู้ใหญ่พักห้องละ2 ท่าน

10,400

9,600

8,900

8,400

7,900

บาหลี 3 วัน 2 คืน

8,700

8,000

7,400

7,000

6,500

   

อัตราค่าบริการรวม
ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/มัคคุเทศก์พูดอังกฤษบริการตลอดเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ/ ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด / ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  5 US ต่อคน , ต่อวัน / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%