แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ขึ้นตึก SKY 100 , นั่งกระเช้านองปิง


 

SUPER I ท่องเที่ยวเองราคาประหยัด

 

SUPER II แพ็คเกจสุดคุ้ม อาหาร 3 มื้อ

SUPER III แถมฟรีทัวร์เสริมสุดฮิต !!!
                   นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่
                   ขึ้นตึก SKY 100 HONGKONG

 

 

วันแรก กรุงเทพฮ่องกง โดยสายการบิน ... – สนามบินฮ่องกง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกทางออก Exit B โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับนำท่านเดินทางสู่โรงแรม
ที่พัก

Rosedale Hotel/ Silka Seaview / Casa Hotel / Shamrock / New san Diaco


วันที่สอง    รับประทานอาหารเช้าแบบ Dimsumพาท่านชมวิวเขาวิคตรอเรียพีคไหว้เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัสเบย์นำท่านขึ้นตึก SKY 100 – ร้านจิวเวอร์รี่นำท่านนั่งกระเช้านงปิง ชมวิว 360 องศา ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา  –  นำท่านช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย และช็อปปิ้ง DFS Galleria – Avenue of Star – Symphony of light              
ที่พัก

Rosedale Hotel/ Silka Seaview / Casa Hotel / Shamrock / New san Diaco


 

วันที่สาม    อิสระช็อปปิ้งสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงกรุงเทพ

 

เดินทาง ::

พ.ย. 3 – 5 / 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 พ.ย.
ธ.ค. 1 – 3 / 15 – 17 / 22 – 24
**7 – 9 / 14 – 17 / 21 – 23 / 28 – 30 / 29 – 31 ธ.ค. ** SERCHARGE   1,000 THB / PAX
   

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน //รถรับส่งไปกลับสนามบิน-โรงแรม//ซิตี้ทัวร์ฮ่งอกง + SKY 100 + นงปิง พระใหญ่ลันเตา // อาหาร 3 มื้อ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหักที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด //ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด //สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/ คน


หมายเหตุ ***ราคาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า