ซื้อตั๋วรถไฟญี่ปุ่น รถไฟญี่ปุ่น JR Rail Pass

JR PASS

JAPAN RAIL PASS

     กุญแจสำคัญสู่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพียง JR Pass ใบเดียว ใช้เดินทางท่องเที่ยว ทั้งรถไฟ รถเมล์ และเรือ คุ้มสุดคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเดินทางเที่ยวได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น ตั๋วนี้ซื้อได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น มีตั๋วให้เลือกตามภูมิภาคหรือแบบทั้งประเทศ


     JR PASS หรือ Japan Rail Pass นั้นเป็นบัตรไว้ใช้ท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น สามารถนั่งได้ทั้งรถไฟ รถเมล์ และเรือ ทั้งหมดในเครือของ JR รวมไปถึงรถไฟที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อที่สุดชนิดหนึ่งในโลกคือ Shinkansen ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย บัตรนี้ไว้ใช้สำหรับคนต่างชาติเท่านั้น คนญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อได้ ชนิดที่ชาวญี่ปุ่นต้องอิจฉาไปตามๆกัน เพราะความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในการเดินทางถูกรวบรวมไว้ในบัตร JR Pass ใบเดียว

     รถไฟในเครือของเจอาร์ (JR Group) ถูกแบ่งออกตามภูมิภาคและเมืองสำคัญ เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในภูมิภาคที่ต่างๆกัน และแต่ละภูมิภาคก็จะมีบริษัทที่เป็นตัวแทนที่จะรับผิดชอบในส่วนต่างๆ คือ
Jr pass

         อย่างไรก็ดี การจำหน่ายประเภทตั๋วรถไฟของ JR Pass ไม่ได้ถูกแบ่งตามบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบ แต่แบ่งตามเส้นทางความนิยมของการเดินทาง เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้


นักท่องเที่ยวที่สามารถใช้สิทธิ JR Pass ได้

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องใช้วีซ่าประเภท "Temporary Visitor"
     »  ตามกฎของการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน หรือ 90 วัน เพื่อการท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราลงในหนังสือเดินทางในฐานะ "Temporary Visitor" ตามที่ปรากฏด้านล่าง นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางพร้อมกับได้รับตราประทับนี้ สามารถใช้ ตั๋ว JR Pass ได้
นักท่องเที่ยวถือสัญชาติญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ และ
     1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการอยู่ถาวรในประเทศนั้นหรือ
     2) เป็นผู้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น และพำนักอยู่ประเทศอื่นนอกจากประเทศญี่ปุ่น
หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) หรือ 2) ข้างต้น จะต้องแสดงเอกสารเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติจุดจำหน่ายตั๋วหรือจุดแลกตั๋ว เพื่อที่จะได้รับ JR Pass (JAPAN RAIL PASS)
อายุการใช้งานของตั๋ว JR Pass
ระยะเวลาในการใช้งานตั๋ว JR Pass
     »  ตั๋ว JR Pass มีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกัน นับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน
     »  ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋วชั่วคราว(Exchange Order) นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนให้เป็น JR Pass และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ JR Pass จะเป็นวันไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ได้รับ JR Pass เรียบร้อยแล้ว
     »  ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว

ประเภทตั๋ว /
ระยะเวลา

ตั๋วธรรมดา (Ordinary)
economy class

ตั๋ว GREEN
superior class

ผู้ใหญ่

เด็ก*

ผู้ใหญ่

เด็ก*

 7 วัน

11,240  บาท  

5,620  บาท  

15,010  บาท  

7,505  บาท  

14 วัน

17,900  บาท  

8,955  บาท  

24,300  บาท  

12,150  บาท  

21 วัน

23,910  บาท  

11,455  บาท  

31,600  บาท  

15,800  บาท


** หมายเหตุ

  • ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าเงิน จะมีการปรับปรุงราคาทุกวันจันทร์ ซึ่งราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า