บริษัท เอ พลัส ทราเวิล จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้อง และได้ขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย
พร้อมกับได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 11/3612 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546

 


           บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดรายการนำเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่นการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หมู่คณะ การจัดสัมมนา 
การดูงานหรือการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรอาทิ เช่น WalkRally, Sport Day  และ การจัดออแกไนเซอร์ต่างๆ
นอกสถานที่ รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน สำรองห้องพัก ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกพร้อมให้บริการด้านอื่นๆ เช่น การยื่นวีซ่า โดยทีมงานในแผนกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อที่จะได้รับใช้คณะในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
และความสนุกสนานกับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ บริษัทจึงมีความมั่นใจในการให้บริการด้านการจัดการตามความประสงค์ของท่าน