เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน (TG)

นำท่านเดินทางสู่Shanghai Disneylandใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)


จีน

5 วัน / 3 คืน

TG

TG

28,900 บาท


กำหนดการเดินทาง 28 มีนาคม – 1 เมษายน  2561 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง


เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ร้านผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝังเจีย
00.30 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG662 (เวลาไฟล์บิน 00.30-05.45 หรือ 01.10-06.25) (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.45 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู หังแวะเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก **หมายเหตุ : กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา**

เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
สมควรแก่เวลานำท่านชม หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย สินค้ามากมาย เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ Liang an International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ + วังกบิลพัสด์จำลอง – ศูนย์แพทย์แผนจีนโบราณ – เซี่ยงไฮ้
หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์

เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่วนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ชมการแสดงสรงน้ำพระ (เก้ามังกร) จากนั้นนำท่านนั่งรถกอล์ฟสู่พระพุทธรูปขนาดสูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ วังกบิลพัสดุ์จำลองให้ท่านชม ความสวยงามของวังและผ่านชมพระราชวังโปตาลาและรอยพระพุทธบาทจำลองของยูนนาน จากนั้น ชมศูนย์สมุนไพรและค้นคว้า ยาแผนโบราณหรือเป่าซูหลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ

เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ

ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ Pujiang Berkesy Residence หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนรวมถึงด้านแฟชั่นและ การท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัยจากนั้นเดินทางสู่Shanghai Disneylandใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการเช่นทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและสิ่งบันเทิงนอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก2แห่งรวมทั้ง“วิชชิ่งสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้อที่2,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ12นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนีย์นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา  พักที่ Pujiang Berkesy Residence หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


ร้านหยก – ถนนนานกิง – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นแวะชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีนนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้นำท่านสู่ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
สมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้

17.05 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG665((บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.10 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจวีซ่าผู้ใหญ่ห้องพักคู่ 28,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง 28,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม 28,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 28,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวต่อท่าน เพิ่มท่านละ 5,500 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้องพัก ส่วนลดสำหรับท่านที่ 3 -

คำค้นหา